• فرضیات پژوهش

۱-۴-۱) فرضیه اصلی پژوهش:

عوامل تعیین شده در مدل ACHIEVE  بر عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تاثیر دارد.

۱-۴-۲) فرضیات فرعی پژوهش:

– توانایی کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– درک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد تاثیر دارد.

– حمایت سازمان از کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– انگیزش و تمایل کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– ارزیابی بر عملکرد تاثیر دارد.

– اعتبار بر عملکرد تاثیر دارد.

– تناسب عوامل محیطی بر عملکرد تاثیر دارد.

 

 

 

  • مدل مفهومی پژوهش

مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیر­های استخراج شده از چارچوب­های نظری پژوهش می باشد (خاکی،۱۳۸۶ ،۸۴). پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می­کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را  بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی­های موقعیتی که قرار می باشد پژوهش در آن صورت گیرد، بهبود بخشیم ( سکاران، ۱۳۸۱، ۸۱).

تناسب عوامل محیطی
اعتبار
ارزیابی
انگیزش و تمایل کارکنان
حمایت سازمان از کارکنان
درک کارکنان از وظیفه سازمانی
توانایی کارکنان
عملکرد

 

شکل ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش

منبع: مدل ACHIEVE هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵

  • تعاریف واژگان کلیدی پژوهش:

مدل هفتگانه ACHIEVE  هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه عوامل برگزیده اند. مدیران با استفاده از مدل  فوق درمورد چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی و یا بالقوه زیردستان، در زمینه تکلیف خاص به ارزیابی می پردازند.(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۵) این هفت عامل عبارتند از :

  • توانایی (دانش و مهارت): توانایی کار یک مفهوم پیچیده می باشد که می تواند با استفاده از شاخص توانایی کار ارزیابی شود.شاخص توانایی کار مجموعه ای از فاکتورهایی می باشد که یک فرد را قادر می سازد در شرایط خاص نیازمندی های کارش را به خوبی انجام دهد به عبارت دیگر یک پروسه پویا می باشد که به دنبال تداخلی از شرایط کاری، ویژگی های فردی و جامعه می باشد (ایلمارینن،۲۰۰۰)

تواﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎری وی در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد: درﺟﻪای ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای را اﺑﺪاع ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﺮد.اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر[۱]ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد که یک ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ و ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.(حنفی، ۱۳۹۱)

 

 

در این پژوهش، اصطلاح توانائی به دانش و مهارتهای پیروان گفته می‌شود البته توانائی به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف لازم می باشد و در صورتی که در توانائی پیروان اشکالی وجود داشت بایستی با کارهای مانند کارآموزی خاص آموزش ، دوره‌های مهارتی و ارجاع مجدد وظایف و غیره … در جهت تقویت دانش و مهارت کارکنان بکوشد ( هرسی و بلانچارد ، ۱۳۷۵ )

 

  • وضوح (درک یا تصویر تأثیر): شخص بایستی به درستی ماهیت کار خود را و انتظاراتی که از وی می‌رود، درک نماید. در غیر این صورت هیچ میزانی از مهارت یا انگیزش نمی‌تواند منجر به عملکرد موثر وی شود. مدیریت عملکرد وسیله‌ای رایج برای تفهیم کار می باشد. بهترین راه برای ارزیابی درک کارکنان آن می باشد که در یک محیط آموزشی پرسشهایی از آنان صورت پذیرد

وضوح به درک و پذیرش نحوه کار محل و چگونگی انجام آن گفته می‌شود . برای آنکه پیروان درک کامل از مشکل داشته باشند بایستی مقاصد ، چه هدفهای و در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند ، برایشان کاملاً صریح و واضح باشد راه حل این مشکلات در این مرحله تشویق پیروان به پرسیدن سؤال به مقصود تشریح بیشتر می باشد( هرسی و بلانچارد ، ۱۳۷۲ )

۱ . Work Ability Index(WAI)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک