عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

مطالعه  روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت

بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود اظهار نمودن اطراف دخیل در هریک از روشهای پرداخت و  مسئولیت ها و تعهدات آنها می باشد زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت  بین الملل مهمترن تأثیر را ایفا می نماید که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل   دراین روشها  کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می نماید.

1-2  روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهای متعددی در این عملیات دخیل می باشند.این روابط از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی  مورد مطالعه قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.

1-1-2روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادی پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادی که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،

اعتبار اسنادی مستقل از این قرارداد می باشد .اما بایستی توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی می باشد . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی برای گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار بایستی فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار بایستی در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه کوشش متعارف بشر برای تحقق اعتبار می باشد، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجرای تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تاخیر نماید

براساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده می باشد واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوی الزام به گشایش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در بعضی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن می باشد منوط به انجام عملی از سوی فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاری موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.

چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد اما به هر دلیل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.درمقابل خریدار هم می تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادی راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وی گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.

واقعیت این می باشد که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهای معامله از طریق ارائه اسناد می باشد، نمی تواند به شیوه دیگری اقدام نماید اما با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابرای دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابرای مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادی را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبنای خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادی از طریق اعتبار اسنادی ملزم به جبران خسارت خریدار می باشد.

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود معاملهای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی می باشد که مبنای گشایش اعتبار قرار میگیرد. دراعتبار اسنادی جنبه اسنادی و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب فرق روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادی گردیده می باشد. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی مد نظرمی باشد.

1-2-1-2-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار

با فرض اینکه شرایط اعتبار اسنادی مورد توافق طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) قرار  گرفته باشد ،خریدار جهت گشایش اعتبار به بانک خود مراجعه می کند. تکمیل و امضای فرمهای چاپی گشایش اعتبار توسط متقاضی، به منزله پیشنهادی تلقی می شود که اگر بانک باآن موافقت نماید قراردادی میان متقاضی و بانک به وجودمی آیدوبه موجب آن بانک متعهد می شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارک منطبق با شروط و  تعلیقات  اعتبار اسنادی به  ذینفع پرداخت نماید. درواقع بانک باپذیرش درخواست متقاضی، اعتبار خود را جانشین اعتباروی می نمایدوبه همین علت بایستی فوق العاده دقیق باشد و اعتبار را با عباراتی روشن و مطابق دستورات متقاضی تنظیم نماید(.[1]) دراین قرارداد متقاضی مقابلا”متعهد می شود وجهی را که بانک بطور صحیح و بر حسب مطابقت ظاهری اسناد با شروط اعتبار اسنادی به ذینفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات بانکی و هزینه های گشایش اعتبار به بانک بازپرداخت نماید. اصولاً بانک برای تضمین اجرای تعهد متقاضی مبنی بر بازپرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه های بانکی،گشایش اعتبار را منوط به سپردن وثیقه مناسب از سوی متقاضی می نماید تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ریسک کمتری مواجه شود در واقع با پذیرش درخواست متقاضی از طرف بانک، اقدام یک جانبه وی به توافقی دو جانبه منتهی می گرددو اگر بخواهیم این ارتباط را در قالب حقوقی شناخته شده قرار دهیم به نظر می رسد بایدآن را ، محصول آزادی اراده در قراردادها و مصداقی از ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد که اصولا”قراردادی لازم عهدی ، الحاقی، تشریفاتی و معوض می باشد .نتایج اقتصادی این قرارداد نهایتا” به خریدار تحمیل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجرای تعهد خریدار بود ه و وظایف و اختیارات آن تا حدی می باشد که از جانب متقاضی اعتبار مشخص و درخواست گردیده می باشد.بدین ترتیب ماهیت  نمایندگی قرارداد منعقده میان بانک گشاینده و متقاضی به وضوع استنباط می شود و عبارت بکار رفته در (یوسی پی) که مقرر می دارد(( بانکی که در اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانکی دیگری استفاده می کند این اقدام را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد)) مؤید این امر می باشد. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد