ضرایب انتقال و انعکاس در مرز بین محیط دلخواه و محیط چپ گرد با بهره گیری از روش های استاندارد الکترومغناطیسی محاسبه می گردد(Belov et al., 2006). در این روش، امواج صفحه ای در دو طرف یک مرز صفحه ای، به صورت امواج مثبت و منفی تجزیه می شوند. در این حالت، بردار موج موازی سطح قرار دارد. در شکل 3-7 نمای کلی از میدان ها در دو محیط راست گرد و چپ گرد نظاره می گردد.

میدان الکتریکی به صورت ارتباط زیر محاسبه می گردد.

(3-25)

در ارتباط فوق  محیط راست گرد و  محیط چپ گرد را نشان می دهد. موج مثبت به صورت موجی تعریف می گردد که حامل انرژی در جهت محور مثبت عمود بر سطح می باشد. میدان الکتریکی را می توان صورت زیر بازنویسی نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی