عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

در این بخش ضمن سه گفتار، به مطالعه ناممکن شدن اجرای تعهد با تاکید بر حقوق ایران می­پردازیم. بدیهی می باشد به مقصود درک بهتر، ضروریست تعهد، عدم امکان اجرای تعهد و اثر آن مورد مداقه قرار گیرند. لذا در گفتار اول مختصرا به مفاهیم و کلیات موضوع پرداخته میشود. در گفتار دوم مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و اشکال آن مورد مطالعه قرار می گیرند و در گفتار سوم، اثر عدم امکان اجرای تعهد مطالعه می شود. لازم به اشاره می باشد در این بخش، با در نظر داشتن گستردگی موضوعات از ورود به جزئیات امتناع کرده صرفاً اختصار ای از مباحث که در راستای تحلیل موضوع، مفید باشند مورد اشاره قرار می­گیرند.

 

گفتار اول: مفاهیم و کلیات

از آنجا که ورود به هر موضوع مستلزم اظهار مفاهیم و کلیات امر می باشد. در این گفتار ، ذیل عنوان سه مبحث به این مهم پرداخته می شود. توضیح آنکه در مبحث اول تعریف مختصری از تعهد و ارکان آن ارائه شده و در مبحث دوم اسباب ایجاد تعهد مورد مطالعه قرار میگیرند و نهایتا در مبحث سوم لزوم اجرای تعهد با تاکید بر اصل لزوم تبیین میگردد.

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن

تعهد مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) می باشد و بر مبنای ارکان سه گانه : موضوع تعهد، طرفین تعهد و ارتباط حقوقی استوار می باشد.

الف- تعهد در لغت

تعهد در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن ، به عهده گرفتن و التزام می باشد.[1]

تعهد[2] در زبان انگلیسى به معناى الزام، قدرت الزام‏آورى پیام یا سوگند و آن چیز که که شخص موظف به انجام یا ترک آن می باشد‏ مى‏باشد.[3]

ب- تعهد در اصطلاح

درحالیکه قانون مدنی آلمان برابر ماده 341 تعهد را تعریف کرده، ماده 1101 قانون مدنی فرانسه[4] به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا نموده می باشد. قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را تعریف کرده[5] و از تعهد نام برده می باشد، لیکن قانون مدنی نه تعهد را تعریف میکند و نه موضوع آن را توضیح میدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ “امری” اختصار میکند. امر موضوع تعهد یا مثبت و یا منفیست، و مفهوم فعالیت را میرساند. با در نظر داشتن اینکه حتی حقوق تعهدات سوئیس نیز تعهد را تعریف نکرده، نقص قانون مدنی ایران از این جهت قابل اغماض می باشد.[6]

در تعریف تعهد موسوم می باشد که می گویند : ارتباط حقوقی می باشد که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد . این ارتباط، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می شود. اما برای آنکه تصور نشود تعهد بستگی کامل به شخصیت اطراف آن دارد، و به اضافه تعریف نیز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگیرد، بجای آنکه تعهد ارتباط حقوقی بین­اشخاص تعریف شود، بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی می باشد که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.[7]

اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار می­رود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهده­دار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده می باشد، الزام می­نامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان “الزامات بدون قرارداد” مورد مطالعه واقع شده می باشد. با این وجود به کار بردن اصطلاح “تعهد” به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم ، تحت عنوان “سقوط تعهدات” و “تبدیل تعهد” مطالعه شده می باشد.[8]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد