در این مدل، با در نظر گرفتن یک سری حالت، احتمال گذار حالات، یک بردار ویژگی و توابع توزیع عناصر بردار در هر حالت، … اعمال الگوریتم جستجوی ویتربی[1]بر روی مشاهدات، بهترین دنباله حالت برای رخداد این مشاهدات، بدست می آید. در [46] از ویژگی های ZCR، انرژی، تابع متوسط اندازه تفاضلاتAMDF[2] و اعمال آنها بر روی مدل مارکوف مخفی تک حالته، دو حالته و یک شبکه رایج حالت های مختلف مطالعه شده می باشد. در این روش میتوان برای نویزهای مختلف مدل مارکوف مناسبی را در نظر گرفت و سپس به کمک الگوریتم ویتربی میتوان نواحی سکوت و حتی نویز را تشخیص داد. در [47] با در نظر گرفتن ویژگی اختلاف لگاریتم انرژی فریم و لگاریتم انرژی نویز و ویژگی دلتای انرژی ، به عنوان بردار ویژگی و با در نظر گرفتن دو مدل مارکوف متناظر با گفتار و سکوت، نواحی سکوت تشخیص داده شده می باشد. در این مرجع برای مدل گفتار، یک مدل مخفی مارکوف چهار حالته و برای نویز یک مدل مخفی مارکوف سه حالته در نظر گرفته شده می باشد. سپس الگوریتم جستجوی ویتربی، برای یافتن بهترین دنباله از حالات و در نهایت بهترین و محتمل ترین دنباله از سکوت و گفتار، بر روی شبکه ای مانند شکل (2-6) اعمال شده می باشد. در [48] با در نظر گرفتن بردار ویژگی ای متشکل از 12 ضریب MFCC و توان سیگنال و یک مدل مارکوف 7 حالته متشکل از حالات سکوت قبل از گفتار، گفتار (5 حالت)، سکوت بعد گفتار به بازشناسی نواحی غیرسکوت (2 تا 6 حالت) پرداخته شده می باشد. با بهره گیری از روش مبتنی بر موجک جهت بهسازی گفتار و بهره گیری از مدل مارکوف 3 حالته (سکوت قبل از گفتار، گفتار، سکوت بعد از گفتار) نواحی سکوت تشخیص داده شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد