• مرور مقالات و کارهای صورت گرفته
 • به مقصود بدست آوردن تأثیر نیروگاه­های بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان کارهای زیادی انجام شده می باشد. در مراجع ]4-3[ برای مزارع بادی یک مدل قابلیت اطمینان ارائه شده و کفایت سیستم قدرت در سطح اول با بهره گیری از معیارهای احتمالاتی و سلامت سیستم در حضور نیروی باد مطالعه شده می باشد. برای این­که حالت واقعی­تر سیستم قدرت در نظر گرفته گردد مطالعات سیستم مرکب تولید و انتقال نیز انجام شده و بر این اساس اولویت در تعیین مکان و ظرفیت نصب نیروگاه­های بادی به دست آمده می باشد. مدلی که برای واحد بادی به دست آورده شده می باشد تنها عدم قطعیت موجود در سرعت وزش باد را در نظر گرفته و المان­های موجود در سیستم تبدیل انرژی را مورد توجه قرار نداده می باشد.

  در مراجع ]7-5[ یک مدل ساده برای سرعت باد تنها بر اساس متوسط و انحراف معیار سالانه آن در یک مکان جغرافیایی مشخص معرفی و یک توزیع احتمال برای سرعت باد به دست آمده می باشد. سپس با در نظر داشتن مشخصه توان خروجی توربین، واحد بادی با ظرفیت چندین حالته با احتمال­های مربوطه مدل شده و از این مدل در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت شامل تولیدات بادی بهره گیری شده می باشد. در مرجع ]8[ از روش شبیه­سازی مونت­کارلوی غیرترتیبی و بر اساس مدل سلامت سیستم، ظرفیت معادلی برای یک واحد بادی تعیین و یک مدل دو حالته برای این واحد در نظر گرفته شده می باشد. در این مقاله بر اساس داده­های گذشته سرعت باد، یک توزیع وایبال به این داده­ها برازش شده می باشد. با تولید اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت برای واحدهای متعارف، و توزیع وایبال برای واحدهای بادی، مدل تولید در هر ساعت مشخص می­گردد، سپس با بار آن ساعت مقایسه و در نتیجه انجام شبیه­سازی برای 1 سال شاخص­های ریسک و سلامت به دست می­آید. برای رسیدن به همگرایی بایستی شبیه­سازی به مدت چند هزار سال تکرار گردد. یکی از شاخص­هایی که محاسبه می­گردد تعداد ساعاتی می باشد که ظرفیت واحد بادی صفر می­باشد. برای مدل کردن واحد بادی به صورت دو حالته، نسبت تعداد ساعات ظرفیت صفر به کل ساعات شبیه­سازی شده، به صورت عدم دسترس­پذیری در نظر گرفته شده، آن­گاه ظرفیت معادل واحد بادی تغییر داده شده تا شاخص­های قابلیت اطمینان حاصل از این مدل با مقدار به دست آمده از شبیه­سازی برابر گردد.

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده