دانلود پایان نامه ارشد تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

در شبکه های تحت مطالعه در این مقاله، اثر بکارگیری راهبرد شارژ هوشمند برای جلوگیری از شارژ هم زمان خودروهای الکتریکی در ساعات پیک، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در شکل 2-6 نمایش داده شده می باشد. در این شکل دو حالت متفاوت برای دو منطقه یکی با ضریب همزمانی یک و دیگری کمتر از یک در نظر گرفته شده که همانگونه که در شکل نشان داده شده، کاهش ضریب همزمانی با بهره گیری از شارژ هوشمند، عدم نیاز به تقویت و سرمایه گذاری افزابشی را در شبکه در پی دارد. لازم به ذکراست ضریب همزمانی بعنوان احتمال همزمانی شارژ خودروها، با فرض توزیع یکنواخت نقاط شارژ و پریود‌های زمانی مربوطه محاسبه می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: