برقراری عدالت در نرخ ارسال بین کاربران در تخصیص بلوک منابع از طریق الگوریتم
BET که متوسط نرخ ارسال بدست آمده در بازه­ی زمانی ارسال قبلی برای هر کاربر را ذخیره می­کند و از آن به عنوان عاملی در انتخاب کاربر در بازه­ی زمانی ارسال فعلی بهره گیری می­کند، بدست می­آید. این الگوریتم با بهره گیری از ارتباط­ی 3-3 گزینش کاربر را در ابتدای هر بازه­ی زمانی انجام می دهد ]20[:

(3-3)

در ارتباط­ی 3-3، بیانگر متوسط نرخ ارسال کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال قبلی بوده و  بیانگر نرخ کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال جاری می­باشد. چگونگی­ی عملکرد این الگوریتم با در نظر داشتن ارتباط­ی 3-3 به این گونه می باشد که در هر بازه‌ی زمانی ارسال، منابع را به جریان­هایی که در بازه­ی زمانی ارسال قبلی با نرخ پایین سرویس
گرفته­اند، تخصیص می­دهد. تحت این معیار ممکن می باشد تخصیص بلوک منبع به کاربری که شرایط نامناسب کانال را تجربه کرده می باشد، انجام می­گردد. با این روش کاربران با شرایط کانال نامناسب بیشتر از دیگران سرویس گرفته­اند و در نتیجه عدالت بین کاربران محقق می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت