پس از شناسایی کلی دیگهای بازیاب ومبانی مربوط به انتخاب  این دیگها که در فصل قبل اظهار شده می باشد ،در این فصل کوشش می گردد تا طریقه طراحی دیگهای مورد نظر اظهار گردد.

1 8-  طریقه طراحی دیگ بازیاب

برای طراحی دیگ بازیاب حرارت بایستی مشخصه های ترمودینامیکی بخار ودود در المان های مختلف حرارتی نظیر سوپر هیتر ،اواپراتورها و اکونومایزر تعیین گردد.به این ترتیب با در نظر گرفتن مبـــانی طراحی دیگ کـــه در فصل قبلی اظهار گردید ،فرضیات اولیه طــراحی انجـــام می گیرد.سپس با در نظر داشتن شرایط دود خروجی از توربین گاز وبخار مورد نیاز، محاسبات مربوط به المان های حرارتی انجام می گردد ودیگ مورد نظر انتخاب می گردد.

محاسبات طراحی دیگ با داشتن معلومات زیر به عنوان ورودی انجام می گیرد :

  1. دبی ودمای آب تغذیه ورودی
  2. دبی ، فشار ودمای بخار تولیدی توسط دیگ
  3. دبی ودمای دود ورودی به دیگ
  4. نوع سوخت مصرفی در توربین گاز وآنالیز

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع