دانلود پایان نامه ارشد برق تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

پس از استخراج پارامتر و یا پارامترهای دلخواه از داخل هر قاب، این پارامترها را با پارامتر متناظرش در قاب نویزی مقایسه می نماییم. سطح آستانه ای برای پارامتر مزبور در شرایط نویزی با در نظر داشتن اطلاعاتی که از قاب- های ابتدایی بدست می آوریم، در نظر گرفته می گردد. این کار با فرض اینکه قاب های ابتدایی(مثلا 10 قاب) حاوی سکوت می باشند و با فرض اینکه نویز زمینه ایستان می باشد، امکان پذیر می باشد. میتوان در طول انجام فعالیت VAD، در صورتیکه VAD قاب را سکوت تشخیص داد، به بهنگام سازی این مقادیر پرداخت.

2-2-4-تصمیمات VAD

پس از استخراج ویژگی و در نظر گرفتن یک بردار ویژگی میانگینی برای نویز، میتوان از راه محاسبه فاصله بین این دو بردار، به مطالعه تفاوت این بردارها از هم پرداخت. بدلیل اینکه نویز واقعا ایستان نیست، میتوان یک دامنه ای برای تغییرات اندازه فاصله در قاب های سکوت درنظر گرفت. در اینجا با در نظر گرفتن مقدار آستانه- ای برای تفاوت ها، میتوان ماهیت قاب را از روی تفاوت بردار ویژگی قاب با بردار ویژگی نویز مشخص نمود. این اقدام با ارتباط ای ساده قابل انجام می باشد. اما با بهره گیری از روش های دیگر مانند اعمال مدل های فازی، شبکه عصبی، مدل های مارکوف مخفی، … بر روی بردار ویژگی استخراج شده نیزمیتوان این اقدام را انجام داد. در ادامه تبیین مختصری از مدل های معرفی شده داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: