الگوریتم اجتماع ذرات (PSO) یک الگوریتم جستجوی اجتماعی می باشد، که از روی رفتار اجتماعی دسته‌های پرندگان مدل شده می باشد. PSO در سال 1995 برای اولین بار و توسط Eberhart و Kennedy به عنوان یک روش جستجوی غیر قطعی برای بهینه­سازی تابعی مطرح گشت. این الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به دنبال غذا می­باشند الهام گرفته شده می باشد. در آغاز این الگوریتم به مقصود کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه‌ی دسته به کار گرفته گردید. در PSO، ذرات در فضای جستجو جاری می شوند. تغییر مکان ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان می باشد. پس موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر می‌گذارد (راستگو 1390، 4). نتیجه‌ی مدل‌سازی این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی می باشد که ذرات به سمت نواحی موفق میل می‌کنند. ذرات از یکدیگر می‌آموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود می‌طریقه اساس کار PSO بر این اصل استوار می باشد که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو با در نظر داشتن بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته می باشد و بهترین مکانی که در کل همسایگی‌اش هست،

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق بخش بندی بطن چپ و راست