در این بخش پارامترهای محیطی فراموادی که ترکیبی از سیم باریک و SRRاست، با بهره گیری از سه روش Smith ، Ziolkowski و  [1]NRWاستخراج شده می باشد. همانطور که در شکل 4-7 مشخص می باشد، روش Smith در محاسبه قسمت حقیقی ضریب شکست دچار مشکل شده می باشد و نوسان های بسیاری دارد، اما روش Ziolkowski که در شکل 4-8 نشان داده شده می باشد، این نوسانات را ندارد اما این روش از تقریب های بسیاری بهره گیری می نماید به همین دلیل، پاسخ دقیقی ارائه نمی دهد. (Wakatsuchi, 2011)

در اشکال 4-9 و 4-10 استخراج قسمت حقیقی ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی فراماده که متشکل از 3 و 4 سلول واحد می باشد، با بهره گیری از روش Ziolkowski نظاره می گردد.قسمت حقیقی ضریب شکست فراماده با بهره گیری از روش NRW در شکل 4-10 نشان داده شده می باشد. قسمت حقیقی ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی فراماده با بهره گیری از روش NRW  در اشکال 4-12 و 4-13 نشان داده شده می باشد. همانطور که در شکل مشخص می باشد این پارامتر دچار نوسان نمی گردد و پاسخ مناسبی نسبت به دو روش ذکر گردیده، ارائه می دهد. (Jokanovic et al., 2010)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق بهینه‌سازی اجتماع ذرات