عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

  کوشش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه

در مبحث حوادث خارجی نکته­ای که بایستی به آن توجه داشت، دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل می باشد. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات و اصول مبنایی آن تحقق می یابد و به همین دلیل بایستی در تصمیم­گیری ها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت می گیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن می باشد رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم، بروز نخواهد کرد.

نکته دیگر آنکه در بعضی از نظامهای حقوقی ملی و یا بعضی مقررات بین المللی و یا منطقه ای، مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی که اجرای تعهد به علتی خارج از کنترل و پیش بینی طرفین متعذر می شود، پیش بینی شده می باشد و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش بازمانده، بری از مسئولیت می شناسد. ازجمله این مقررات می توان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه و جهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده، اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات به طور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال می باشد.[1]

آن چیز که در کنوانسیون پیش بینی شده کوشش در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای حقوقی داخلی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بین­المللی می باشد، اگرچه به نظر می رسد که موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می دهند، به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر کنوانسیون را کاهش می دهند.[2]

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن

ماده 79 کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر می­دارد:

  1. در صورتی یکی از طرفین مسؤول عدم توفیق در ایفاء هر یک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده می باشد و اینکه نمی‌توان عرفاً از وی انتظار داشت که [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد.
  2. اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسؤولیّت معاف می باشد که:

الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤولیّت معاف باشد، و

ب- شخصی که از طرف وی مسؤول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤولیّت مبرّی باشد.

  1. استثناء مقرر در این اصل در جریان دوره‌ای که مانع بقوت خود باقی می باشد مجری خواهد بود.
  2. طرفی که موفق به ایفاء [تعهد خود] نمی‌شود مکلّف می باشد طی اخطاری حدوث مانع و آثار آن را بر توانائی وی در ایفاء تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه هشدار نسبت به ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از حدوث مانع اطّلاع حاصل کرده یا بایستی از آن اطّلاع حاصل می‌کرد، به طرف دیگر نرسد طرفی که توفیق در اجراء پیدا نکرده مسوؤل خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود.
  3. هیچ یک از مندرجات این اصل مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، بجز ادعای خسارت موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.

بعلاوه ماده 80 در تکمیل ماده 79 اظهار میدارد:

یک طرف قرارداد نمی‌تواند به عدم توفیق طرف دیگر در ایفاء تعهد، تا حدی که چنان عدم توفیقی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف اول باشد استناد کند.

در ادامه به مطالعه بندهای 5 گانه ماده 79 و ماده 80 کنوانسیون میپردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد