در پردازش آرایه ای الگوریتم های جهت یابی با قدرت تفکیک [1]بالا که برای تخمین جهت منابع با فاصله نزدیک به هم به کار می طریقه فراوان می باشند که در اینجا به آنها تصریح می کنیم. همان گونه که می دانیم خطای گین و فاز و تزویج متقابل موجب محدود کردن عملکرد الگوریتم های جهت یابی زاویه آنتن با قدرت تفکیک بالا می شوند که با بهره گیری از روشهای جبران خطا و الگوریتم های کالیبراسیون به تنظیم جهت زاویه آنتن می پردازیم.

عملکرد بعضی از این الگوریتم های  جهت یابی با فرض داشتن خطای معینی مورد مطالعه قرار می گیرد. تعدادی از این الگوریتم ها الگوریتم های خود کالیبراسیون (الگوریتم هایی که بافرض ندانستن مکان منابع به جهت یابی آنها می پردازند) می باشند که  به کالیبره کردن روش های جهت یابی برای برطرف کردن خطای مکانی منبع یا المان ها می پردازند. بعضی از این  الگوریتم ها برای یک آرایه خطی طراحی شده اند که خطای گین و فاز را کالیبره می کنند و DOA مربوط به منابع نامعلوم را تخمین می زنند. این روش ها از این حیث که DOA[2] (زاویه ورود آنتن) را با وجود داشتن یک فاکتور دلخواهی از خطا تخمین می زنند محدود شده اند. بعضی از این  الگوریتم ها به مطالعه تخمین زاویه منبع برای آرایه های خطی و غیرخطی با وجود داشتن خطای گین وفاز و تزویج متقابل در المان ها می پردازند و خطاهایی که ممکن می باشد برای تخمین آن به وجود بیایند را کالیبره می کنند  و این کار را با فرض داشتن تک منبع و ندانستن مکان منبع انجام می دهند. دراین روش ها معمولا فرض می کنند که تخمین اولیه DOA مربوط به تک منبع آن چنان در معرض خطا نمی باشد. بعضی از این روش ها روش های بازگشتی می باشند که برای جبران خطای گین و فاز به کار می طریقه و هم زمان به تخمین DOA و کالیبره کردن خطای گین و فاز می پردازند. بعضی دیگر از این روش ها الگوریتم های فوق را تکمیل می کنند و هم زمان علاوه بر کالیبره کردن گین وفاز وDOA  اثر تزویج متقابل را هم در آرایه های خطی یکنواخت و آرایه های دایره ای یکنواخت جبران می کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد در مورد استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده