دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی

5-1- مقدمه

در فصل چهارم انواع شاخص‌های غیر‌تهاجمی عیب سیم‌پیچی استاتور معرفی گردید و مزایا و معایب هر یک مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل حاضر شاخص جدیدی معرفی می گردد که بر مبنای اصول و معیارهای نظری، از هیچ عامل محیطی و جنبی وارد بر موتور متاثر نشده و تنها به بعضی عوامل ایجاد تغییر در ساختار فیزیکی موتور حساس می باشد. پس رفتار شاخص جدید در قبال تغییرات عوامل جنبی مانند نامتعادلی تغذیه موتور، تغییرات بار و همچنین اشباع مغناطیسی تغییر پذیر نخواهد بود.

همه‌ی شاخص‌های عیب سیم‌پیچی استاتور که در فصل گذشته معرفی و مطالعه شدند مبتنی بر نوسانات و عدم تعادلی ناشی از بروز عیب مزبور در جریان خط یا جریان و ولتاژ خط موتور بودند. اما دو کمیت یاد شده علاوه بر ساختار فیزیکی موتور، از شرایط حاکم بر منبع  تغذیه الکتریکی متصل به استاتور و همچنین بار مکانیکی متصل به محور روتور هم متاثر می شوند. به همین دلیل نوسان، اعوجاج و یا عدم تعادلی ولتاژ منبع تغذیه بر اندازه شاخص‌ها اثر می‌گذارد. همینطور تغییر و نوسان بار مکانیکی اندازه شاخص‌ها را متاثر می‌سازد. پس بهتر می باشد برای کشف عیب سیم‌پیچی استاتور (و اصولا هر نوع عیب دیگری) از شاخصی بهره گیری گردد که مستقل از شرایط منبع تغدیه الکتریکی و بار مکانیکی بوده و فقط از تغییر در ساختار فیزیکی موتور متاثر گردد. یعنی بایستی بتوان اندازه شاخص را بر حسب اندازه عیب تعیین نمود بدون اینکه شرایط تغذیه الکتریکی و بار مکانیکی در آن موثر باشد.

در تجهیزات الکتریکی خطی اصولا سه پارامتر مقاومت اهمی، اندوکتانس مغناطیسی و ظرفیت خازنی دارای این ویژگی هستند که مقدار آنها را فقط ساختار فیزیکی دستگاه تعیین می کند. از این میان اندوکتانس مغناطیسی قابلیت انتخاب بعنوان شاخص عیب سیم‌پیچی استاتور در موتور القایی را دارد. زیرا عیب سیم پیچی استاتور در موتور مذکور موجب تغییر مقاومت اهمی سیم‌پیچی استاتور و تعداد حلقه‌های سیم پیچی استاتور و همچنین موجب تغییر ساختار فیزیکی سیم پیچی استاتور می گردد که نتیجه مستقیم آن تغییر اندوکتانس‌های مختلف موتور می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: