دانلود پایان نامه ارشد الگوریتم فاخته

  • موقعیت اولیه و سرعت هر ذره در بعد n ام به صورت تصادفی تعیین می گردد.
  • ارزش تناسب از هر ذره با در نظر داشتن تابع هدف تعریف شده، ارزیابی شده می باشد.
  • اگر مقدار سازگاری از مکان فعلی هر ذره نسبت به Pbest خود بهتر می باشد، Pbest به موقعیت فعلی تنظیم شده می باشد.
  • مقدار سازگاری ذره با Gbest آن مقایسه شده می باشد. اگر آن بهتر می باشد، Gbest  به روز‌رسانی شده می باشد.

[1] particle Swarm Optimization

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد