دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکن‍‍‍یک تهران)

دانشکده مهندسی برق

پایان نامه دکتری مهندسی برق – قدرت

عنوان:

ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

اساتید راهنما:

دکتر مهرداد عابدی

دکتر سید حسین حسینیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
جزیره‌سازی سیستمهای ‌‌قدرت به هم پیوسته که به جداسازی و شکستن سیستمهای قدرت نیز معروف می باشد آخرین خط دفاعی برای مقابله با فروپاشی سیستم و جلوگیری از وقوع حوادث سهمگین در شبکه قدرت می‌باشد.
جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته به عنوان یک روش کنترل گسترده به صورت یک مساله تصمیم‌گیری جامع با جزئیات بسیار زیاد و به عنوان یک بخش مهم از استراتژیهای کنترل اصلاحی مطرح می گردد. پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ در یک سیستم قدرت در صورتی که به موقع هیچگونه طرح و الگوی چاره‌ساز مناسبی موجود نباشد، این اغتشاش ممکن می باشد منجر به فروپاشی کلی سیستم گردد.
طبق تعریف جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به معنی تعیین نقاط صحیح جداسازی سیستم یکپارچه به تعدادی جزیره کوچکتر می‌باشد در صورتی که حفظ یکپارچگی سیستم امکان پذیر نباشد.
در این رساله یک روش جدید و بهینه جهت جزیره‌‌سازی سیستمهای‌ قدرت به هم پیوسته ارائه گردیده می باشد. الگوریتم ارایه شده طوری طراحی شده می باشد تا بتواند بر بسیاری از محدودیتهای موجود در بحث جزیره‌سازی غلبه کرده و نتایج و دستاوردهای قابل قبولی را ارایه کند. در روش پیشنهادی این رساله از مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی شبکه‌های قدرت به هم پیوسته برای تعیین تعداد جزایر و نقاط صحیح شکسته شدن آنها بهره گیری گردیده می باشد. در این رساله آغاز با بهره گیری از تئوریهای خوشه‌بندی دینامیکی و همسویی، مرزهای تقریبی جزایر احتمالی با در نظر داشتن گروه‌بندی ماشینهای همسو تعیین می گردد و بالتبع با اعمال یک الگوریتم جستجوی قوی بر اساس نظریه گراف مرز دقیق جزایر اولیه تعیین می گردد. در بخش اول الگوریتم هدف تعیین سریع و کلی تعداد و مرز تقریبی جزایر با در نظر داشتن محدودیتهای دینامیکی و توپولوژی شبکه و خوشه بندی ماشینها در گروههای همسو می‌باشد. در قدم بعدی مرز دقیق نواحی طوری تعیین می گردد که پس از جداسازی، حداقل بارزدایی در بین جزایر وجود داشته باشد. با در نظر داشتن این حقیقت که اصولا الگوریتم جزیره‌سازی بایستی در حالت ایده‌ال به صورت زمان واقعی بوده و از طرفی با در نظر داشتن پیچیدگی بسیار زیاد و گستردگی ابعاد فضای جستجوی آن یک کوشش اساسی لازم می باشد تا بتوان ضمن ارائه یک الگوریتم دقیق سرعت محاسبات آن را نیز افزایش داده و بر مشکل زمان غلبه نمود.
کوشش پژوهش حاضر اکثرا در روی این دو امر متمرکز بوده می باشد تا بتواند تا حد امکان بر پدیده زمان بر بودن محاسبات آن غلبه کرده و حدلاامکان جزایری با احتمال پایداری بیشتر ارایه کند. از آنجا که پایداری جزایر تعیین شده از مسایل عمده در امر جزیره سازی می باشد و نیاز به توجه فراوان دارد پس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد تا بتوان قبل از اعمال الگوریتم جداسازی بتوان پایداری جزایر را پیش بینی کرده و آنها را مورد مطالعه قرار داد. یک جزیره‌بندی دقیق و صحیح به معنی تعیین جزایری می باشد که پس از اقدام جداسازی پایدار بوده و حداقل بارزدایی را داشته باشند. بخش دیگری از تلاشهای این پژوهش این بوده می باشد تا مرزهای جزایر پیشنهادی را با دقت بالاتری انتخاب کند. مرزبندی دقیق جزایر با بهره گیری از الگوریتمهای قوی در تئوری گراف تعیین می گردد. این الگوریتمها به عنوان الگوریتمهای جستجوی مستقیم و غیر تکراری بوده و جوابهای قطعی را ارایه می‌کنند که این امر امکان تصمیم گیری دقیق برای جزیره سازی را در اختیار می‌گذارند.
به گونه کلی در بحث جزیره‌سازی سیستمهای قدرت سه سوال اساسی مطرح می گردد که به صورت زیر اظهار می شوند.
الف – یک سیستم قدرت که در شرایط معین بهره‌برداری با یک اغتشاش شدید روبرو شده می باشد، آیا نیاز به جزیره‌سازی دارد؟
پاسخ به این سوال لزوم جزیره‌سازی را عیان می‌سازد.
ب – در صورتی که پاسخ به سوال بالا مثبت باشد سیستم قدرت مورد نظر از کجاها بایستی شکسته گردد؟ و مرزهای جداسازی جزایر در کجاها قرار دارند؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین دقیق نقاط جداسازی سیستم به هم پیوسته می‌باشد.
ج- چگونه بایستی جزیره‌سازی صورت گیرد و ترتیب و زمان بازکردن خطوط چه لحظاتی می‌باشد؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین لحظات صحیح و ترتیب باز کردن خطوط به مقصود جزیره سازی می باشد.
هدف این پژوهش پاسخ به سوالات فوق با تاکید بر سوالات شماره (ب) و (ج) می‌باشد.
با در نظر داشتن نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته هنوز یک استراتژی کلی که بتواند به هر سه سوال فوق در یک زمان کوتاه به گونه مناسب پاسخ دهد وجود ندارد و رسیدن به این هدف جامع نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. متاسفانه تاکنون جوابهای جامعی برای سوالهای (ب) و (ج) ارایه نشده می باشد و تحقیقات در مورد این سوالات با چالشهای جدی روبرو می باشد.
در یک کلام حل جامع و یکپارچه مساله جزیره‌سازی صحیح به معنی پاسخ به همه سوالات فوق در کمترین زمان ممکن می باشد.
1-1- مقدمه
شبکه قدرت بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه به هم پیوسته‌ای می باشد که تاکنون بدست بشر طراحی شده می باشد از اینرو کار کنترل آن بسیار مشکل می‌باشد. با ظهور خصوصی‌سازی و تجدید ساختار شبکه قدرت، بهره‌برداری از سیستم قدرت به دلیل فشارهای تجدید ساختار شبکه، که اهداف جدید فنی و اقتصادی را در بهره‌برداری از سیستم قدرت دنبال می کند، تنشهای فزاینده‌ای را برای سیستم قدرت تحمیل کرده می باشد. زمانی که سیستم قدرت در نزدیکی‌ حدود بهره‌برداری کار می کند، اتصالات ضعیف، حوادث غیرمترقبه، خطاهای پنهان در سیستمهای حفاظتی، خطاهای انسانی و نیز یک مجموعه‌ای از عوامل دیگر، ممکن می باشد باعث ناپایداری سیستم شده و یا حتی سیستم را به سمت خطاهای سهمگین (Catastrophic Failures ) پیش ببرند. از اینرو مطالعه سیستماتیک شبکه قدرت و طراحی یک استراتژی جامع برای کنترل آن مورد توجه روزافزون قرار گرفته می باشد [3-1]. در حالت کلی توانایی یک سیستم قدرت در مقابله با وقوع یک اغتشاش معین بستگی به شرایط بهره‌برداری سیستم در لحظه وقوع آن دارد و هر شکل از کنترل تطبیقی بایستی طوری طراحی گردد که تنها در شرایط مناسب بهره‌برداری سیستم فعال گردد. از طرف دیگر در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که در هنگام وقوع اغتشاشات شدید در شبکه قدرت مطالعه پایداری گذرای آن، سیستم به گونه کلی غیرخطی بوده و برای پیش‌بینی پایداری و یا ناپایداری آن تنها بایستی از تئوری سیستمهای غیرخطی بهره گیری نمود که این امر کار تحلیل آن را در این شرایط دشوارتر خواهد نمود. به گونه کلی دو نوع روش کنترلی روی شبکه قدرت قابل اعمال می باشد که اولی بنام کنترل ‌پیش‌گیرانه (Prevente Control) و دومی بنام کنترل اصلاحی (Corrective Control) معروف می باشد [10-4]. استراتژیهای کنترلی اصلاحی در حل مسایل مربوط به امنیت در بسیاری از جنبه‌ها مانند اضافه بار خطوط، مسائل ولتاژ و حالات گذرای سیستم قدرت مشارکت می‌کنند [11]. زمانی که سیستم در وضعیت هشدار قرار دارد، یک اغتشاش نسبتا بزرگ ممکن می باشد آن را وارد حالت اضطراری کند که در آن ولتاژهای بسیاری از باسها در زیر حدود نرمال خود قرار می‌گیرند و ممکن می باشد یک یا چندین المان سیستم دچار اضافه بار شوند. در این حالت، شبکه همچنان در وضعیت بهره‌برداری بوده و این امکان هست که بتوان آن را با بهره گیری از کنترلهای اصلاحی مانند بازآرای سیستم قدرت (TSR : Transmission System Reconfiguration)، تغییر برنامه تولید (GR : Generators Scheduling )، بارزدایی (  Load shedding: LS) و غیره به حالت هشدار برگرداند.
در صورتی که کنترلهای اصلاحی مربوطه در مرحله بحرانی اعمال نشوند و یا اینکه غیر موثر بوده باشند سیستم وارد وضعیت فوق بحرانی می گردد. در این حالت روشهای کنترلی اصلاحی شامل بارزدایی و جزیره‌سازی سیستم قدرت (CSI : Controlled System Islanding) می‌باشد [12]. این نوع کنترل قصد دارد تا حد ممکن شبکه را حفظ کرده و از فروپاشی کلی آن جلوگیری کند. در حالت کلی چنین سیستمای کنترلی را الگوی حفاظتی خاص (SPS: Special Protection Scheme)، سیستمهای حفاظتی خاص (SPS: Special Protection System)، و یا طرح اعمال شفابخش (RAS: Remedial Action Scheme) گویند. از اینرو SPS‌ یک طرح حفاظتی می باشد که برای تشخیص شرایط خاص سیستم قدرت که باعث ایجاد تنشهای غیرمعمول در سیستم شده‌اند، طراحی گردیده می باشد تا یک سری اعمال کنترلی از پیش‌تعیین شده را برای مقابله با شرایط ایجاد شده به صورت کنترل شده انجام دهد. در بعضی حالات، SPS برای تشخیص شرایط خاص سیستم مانند اضافه بار، ناپایداری و فروپاشی شبکه در سیستم بهره گیری می گردد. این اعمال از پیش‌تعیین شده می‌تواند شامل بازکردن یک یا چندین خط، خارج‌کردن یک ژنراتور، تغییر توان انتقالی با خطوط HVDC، بارزدایی و جزیره‌سازی شبکه باشد که همگی برای کاهش اثرات مضر بحران به وجودآمده مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. انواع مرسوم حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات دیگر سیستم قدرت شامل این نوع سیستم حفاظتی نمی‌باشند.
حفظ امنیت دینامیکی سیستم قدرت پیش روی یک اغتشاش بزرگ دارای بیشترین اهمیت می باشد. تشخیص سریع، دقیق و بلادرنگ ناپایداری برای بکارگیری بعضی اعمال کنترل اضطراری ضروری می‌باشد. در یک سیستم قدرت خطاهای شدید ممکن می باشد پایداری سیستم را کاهش داده و باعث ایجاد نوسانات و حتی از دست رفتن همگامی بین گروههایی از ماشینها شوند [14-13]. در صورتی که ژنراتورها نتوانند به گونه موثری دوباره باهم همگام شده و پایدار گردند احتمال جزیره‌شدن پسیو شبکه هست. متاسفانه در حالت کلی جزیره‌های پسیو دارای تعادل تولید – مصرف نبوده و جزایر ناپایداری را ایجاد می‌کنند که خود این امر نهایتا ممکن می باشد سیستم قدرت را تا فروپاشی کامل پیش ببرد [16-15]. به نظر می‌رسد از میان این گونه سیستمهای کنترلی، جزیره‌سازی شبکه به عنوان آخرین حربه در جلوگیری از فروپاشی سیستم گزینه مناسبی باشد.
جزیره‌سازی به این معنی می باشد که مرکز کنترل برای شکستن سیستم قدرت یکپارچه جهت تشکیل جزایر پایدار مطابق با گروههای ژنراتورهای همسو (Coherence Generators Groups ) و نیازمندیهای دیگر شبکه، به صورت کنترل‌شده بعضی از خطوط شبکه را از مدار خارج کند [23-17]. این امر می‌تواند از وقوع فروپاشی کلی سیستم جلوگیری کرده و یا حداقل بخشی از سیستم را از وقوع حوادث سهمگین نجات داده و با وجود تقسیم شبکه قدرت به چندین جزیره غیرهمگام، هر کدام از جزایر پایدار بوده و انرژی الکتریکی را برای مصرف‌کننده‌ها تامین کند و از طرف دیگر زمان بازیابی و یکپارچه‌سازی دوباره شبکه را که امری حیاتی می باشد تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد [24]. یکی از نیازمندیهای اساسی در تشکیل جزیره‌ها شناسایی گروههای همسو در سیستم قدرت پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ می باشد. این گروههای همسو که در واقع از خصیصه‌های ذاتی و توپولوژیکی شبکه ناشی می‌گردند، تأثیر عمده‌ای را در تعداد واقعی جزایر و چگونگی ایجاد آنها بازی می‌کنند و از نظر ریاضی به صورت مدهایی با فرکانس پایین در سیستمهای قدرت ظاهر می شوند. مدهای بین ناحیه‌ای یک سیستم قدرت مربوط به نوسان تعداد زیادی از ماشینها در یک قسمت از سیستم قدرت نسبت به ماشینهای موجود در قسمت دیگر می باشد. این مدها توسط یک یا چند گروه از ماشینها که از نظر الکتریکی به گونه محکم به همدیگر متصل شده اما هر گروه نسبت به گروههای دیگر از طریق اتصالات ضعیف به هم وصل گردیده باشند، به وجودمی‌آیند [26-25].
در مدلسازی سیستمهای قدرت بزرگ دینامیک‌هایی با سرعتهای مختلف دیده می گردد. برای مطالعه هر نوع خاصی از پدیده‌ها بایستی بازه‌های زمانی مناسب آن را مد نظر قرار داد [28-27]. پس از وقوع یک اغتشاش شدید، با تقسیم‌بندی مناسب یک سیستم قدرت بزرگ به یک سری نواحی، حرکت مرکز زاویه هر کدام از این نواحی نسبت به نوسانات همگام بین هرکدام از دو ماشین در یک ناحیه معین، کندتر می باشد. یک تفسیر فیزیکی از این پدیده این می باشد که اتصالات بین ماشینها در داخل یک ناحیه قوی می باشد در حالی که اتصالات بین این نواحی ضعیف می‌باشد. از اینرو ماشینهای موجود در یک ناحیه در یک زمان کوتاهتر روی همدیگر اثر می‌گذارند. در مقایسه با دینامیکهای بلند مدت زمانی که این دینامیک‌های سریع از بین بروند، ماشینهای داخل یک ناحیه با هم نوسان می‌کنند و این ماشینها نسبت به مدهای کند همسو می‌باشند. در فصول بعدی اطلاعات مفصلی در مورد روشهای تعیین گروههای همسو ارایه خواهد گردید.
با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته ارایه یک استراتژی عملی به صورت زمان- واقعی در فرایند جزیره‌سازی کار ساده‌ای نیست [32-28]. برای مثال پاسخ به سوالات زیر در تصمیم برای جزیره‌سازی ضروری می باشد که چه موقع شکستن سیستم امری واقعا لازم می باشد؟ کدام یک از خطوط بایستی از مدار خارج گردند و نیز چگونه گروههای ژنراتورهای همسو بایستی معین شوند؟.
تحلیل همسویی در سیستمهای قدرت اطلاعات زیادی را در مورد رفتار دینامیکی شبکه های قدرت و تعیین معادلهای دینامیکی برای قسمتهایی مختلف آن در اختیار قرار می‌دهد. از آنجایی که در حالت کلی ابعاد شبکه قدرت بسیار بزرگ می باشد، تحلیل همسویی در مطالعات پایداری به گونه گسترده‌ای مورد بهره گیری قرار می‌گیرد تا با جمع ژنراتورهای همسو در یک ژنراتور معادل واحد، حجم محاسبات مورد نیاز را کاهش دهند [36-33].
سیستم قدرت شامل باسها و خطوطی می باشد که این باسها را به هم متصل کرده‌اند. در یک سیستم قدرت هر دو نوع باس ژنراتوری و باس بار با ظرفیتهای مختلف هست. توان الکتریکی در میان این باسها با جهت های مشخص سیلان دارد. از اینرو بسیار مناسب می باشد که سیستم قدرت را به صورت یک گراف جهتدار با وزنهای مختلف در گوشه های آن نشان داد که در آن بار هر باس و تولید هر ژنراتور به صورت وزنهایی در گرههای گراف تعریف می‌گردند. قضایای مختلف نظریه گراف در عرصه‌های مختلف به کمک علوم مانند مهندسی برق آمده تا بتوانند مسایلی مانند قابلیت اطمینان و جزیره‌سازی سیستم را بر اساس آن حل کنند [39-37].
مطالب ارایه شده در این رساله به صورت زیر خواهد بود:
در فصل دوم پیشینه کار و کارهای انجام شده در زمینه‌های مرتبط با این رساله به صورت کامل مرور شده و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین در این فصل اهداف، ایده ها، فرضیات و محدودیتهای رساله به صورت کامل مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اینکه اساس این پژوهش بر پایداری سیستم استوار می باشد از اینرو فصل سوم این رساله به مطالعه پایداری سیستمهای قدرت اختصاص یافته می باشد. در فصل چهارم مفاهیم مربوط به کاهش مرتبه سیستمهای قدرت بزرگ و نظریه خوشه‌بندی اطلاعات مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و جایگاه آنها جهت بهره گیری در این رساله مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد و ارتباط آن با مراحل انجام این رساله اظهار خواهد گردید. با در نظر داشتن لزوم حل مساله جزیره سازی با بهره گیری از نظریه گراف و مطالعه باینری سیستمهای قدرت و امکان اظهار بسیاری از مسائل پیچیده شبکه‌های قدرت با بهره گیری از آن در فصل پنجم این رساله به مطالعه نظریه اساسی این تئوری در حل مساله جزیره‌سازی خواهیم پرداخت. قابلیت اطمینان و امنیت سیستمهای قدرت غیر از لاینفک در بحث جزیره سازی بوده و پس فصل ششم رساله اختصاص به مفاهیم قابلیت اطمینان و مخصوصا امنیت سیستمهای قدرت دارد. از آنجا که جزیره‌سازی در زیر مجموعه مسائل مربوط به امنیت سیستم قابل طرح می باشد پس شناخت جایگاه آن در بحث امنیت سیستم دارای اهمیت فراوان می باشد. نتایج حاصل از انجام این رساله در فصل هفتم به صورت مفصل ارایه خواهد گردید که شامل نتایج بکارگیری ایده‌های اظهار شده به مقصود جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته می باشد. الگوریتم ارایه شده در این پژوهش بر روی دو شبکه نمونه اعمال گردیده و نتایج آن به صورت کامل آورده شده می باشد. فصل هشتم نیز حاوی نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهاد ادامه کار می‌باشد. در این فصل با در نظر داشتن تجربیات و مطالعات انجام گرفته تا این لحظه به مرزهای دانش در بحث این رساله تصریح گردیده و پیشنهادات مناسبی برای علاقه مندان به ادامه کار ارایه خواهد گردید. ضمایم مربوطه و مراجع و ماخذ نیز در انتهای پژوهش آورده شده می باشد.
نکته قابل ذکر این می باشد که با در نظر داشتن ماهیت جزیره‌سازی سیستمهای قدرت که در لحضات بحرانی و فوق بحرانی سیستمهای قدرت به هم پیوسته مطرح می گردد در راستای انجام رساله گستره وسیعی از مسایل در شاخه های مختلف سیستمهای قدرت از حفاظت شبکه گرفته تا مفاهیم مربوط به پایداری، امنیت، پدیده‌های استاتیکی و دینامیکی و بهینه‌سازی مطرح می گردد.
1-2- مقدمه
در این فصل کارهای مهم انجام گرفته در زمینه تشخیص آنلاین پایداری گذرا، تعیین معادل دینامیکی سیستم، بهره گیری از تئوری گراف در سیستمهای قدرت و جزیره‌سازی سیستم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
همچنین در فصل حاضر ضرورت انجام رساله حاضر، اهداف رساله و محدودیتها و مرزهای آن مطالعه و معرفی خواهد گردید.
2-2- مطالعات انجام شده در تشخیص پایداری گذرا
تشخیص سریع، دقیق و آنلاین ناپایداری برای انجام بعضی اعمال کنترل اضطراری ضروری می‌باشد. روشهای مرسوم در مقالات برای این کار عموما بهره گیری از اندازه‌گیرهای فازوری کلی و روشهای ابتکاری می باشد. در [40] یک روش دقیق برای تشخیص آنلاین از دست رفتن سنکرونیزم بر اساس اندازه‌گیریهای ولتاژ و جریان در خطوط ارایه شده می باشد. همچنین در [40] از تکنیک انرژی پتانسیل در خطوط بهره گیری کرده و شرایطی که باعث ناپایداری سیستم می شوند از تحلیل تابع انرژی بدست آورده می باشد. وقوع یک اغتشاش بزرگ در سیستم قدرت ممکن می باشد باعث خروج کنترل‌نشده ژنراتورها و خروجهای متوالی و نهایتا فروپاشی گردد. چندین روش کنترلی جداگانه هست که می‌تواند برای حفظ پایداری سیستم مورد بهره گیری قرار گیرد. بعضی از این اعمال کنترلی اضطراری مانند خروج ژنراتورها و جداسازی کنترل‌شده سیستم در زمانهای خیلی ضروری مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. از این رو یک روش سریع و دقیق تشخیص بین نوسانات پایدار و ناپایدار ضروری می‌باشد. مانند روشهای موجود برای این مورد می‌توان به بهره گیری از اندازه‌گیرهای فازوری گلوبال، روشهای ابتکاری، و روشهای هوشمندانه مانند درخت تصمیم‌گیری و بهره گیری از شبکه‌های عصبی را نام برد. در [44-41] انرژی پتانسیل موجود در ژنراتورها که بوسیله یک مدل کلاسیک نمایش داده شده‌اند به صورت مجموع انرژیهای موجود در المانهای سری مانند خطوط انتقال، ترانسفورمرها و راکتانسهای ژنراتورها اظهار گردیده می باشد. در این مقاله نشان داده شده می باشد که تحت یک شرایط خاص این امکان هست که انرژی پتانسیل را به صورت جمع انرژیهای موجود در خطوطی که به یک کات‌ست تعلق دارند نوشت و انرژی جنبشی را به صورت تابعی از نرخ تغییرت زاویه فاز در دو طرف یک خط که به یک کات‌ست تعلق دارد بدست آورد.
در [48-45] نویسنده‌گان مقاله توابع کنترلی مناسب را برای حذف نوسانات سیستم قدرت بر اساس توابع لیاپانف در حضور عناصر FACTS‌ برای شبکه قدرت ارایه کرده می باشد. در این مقاله نویسندگان از مفهوم سیستم تک ماشینه معادل (OMIE) برای تعریف توابع لیاپانف بهره گیری کرده‌اند.
در مراجع [49] نویسندگان مقالات روش یادگیری آنلاین با بهره گیری از شبکه های عصبی را برای پیش‌بینی پایداری گذرای سیستم قدرت مورد بهره گیری قرار داده‌اند. در [50] یک روش جدید برای تشخیص آنلاین ناپایداری در شبکه قدرت ارایه گردیده می باشد که بر اساس اندازه‌گیری ولتاژ و جریان خط صورت می‌گیرد و شرط ناپایداری از توابع انرژی بدست می‌آید.
در [51] از روش تحلیل مجموعه‌های دستیافتنی (Reachable Set) و تحلیل مجموعه‌های همسطح برای تحلیل پایداری گذرای سیستم بهره گیری شده می باشد. این روش بر اساس ایجاد یک معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی و تشکیل ماتریس (HJI) یک سیستم غیرخطی می باشد. مجموعه‌های دست‌یافتنی بکوارد ناحیه پایدار نقطه تعادل را برای ارزیابی پایداری گذرا در اختیار ما قرار می‌دهد.
تعداد صفحه : 208
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق:بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: مهندسی برق