دانشکده بین المللی پردیس تبریز

گروه مهندسی برق – قدرت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق – قدرت

عنوان

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما

دکتر کاظم زارع

استاد مشاور

دکتر سعید قاسم زاده

استاد داور

دکتر بهنام محمدی

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                            صفحه
فهرست جدول‌ها د
فهرست شکل‌ها. ه
فهرست نمودارها. ه
فصل اول.. 1
فصل1- مقدمه. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- اظهار موضوع و اهداف پژوهش.. 2
1-3- چارچوب پایان‌نامه. 3
1-3-1 پیش فرض‌ها 3
1-3-2 تابع هدف.. 3
1-3-3 قیود مسئله. 3
1-3-4 خروجی اجرای برنامه. 4
1-4- مروری بر فصول پایان‌نامه. 4
فصل‌دوم.
فصل2-  مروری بر روش‌های مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه‌های توزیع. 6
2-1- مقدمه. 6
2-2-  مسیریابی بهینه فیدرها درشبکه‌های توزیع. 6
2-3-  نظریه گراف.. 10
2-3-1- تعاریف گراف 10
2-3-2- درخت پوشای کمینه 10
2-3-2-1- الگوریتم کروسکال.. 11
2-3-2-2- الگوریتم پریم. 11
2-3-2-3- الگوریتم دایسترا 21
2-3-2-4- الگوریتم سولین.. 12
2-4- الگوریتم ژنتیک… 13
2-4-1- مفهوم الگوریتم ژنتیک… 13
2-4-2- آشنائی با الگوریتم ژنتیک… 13
2-4-3- مراحل الگوریتم ژنتیک… 14
2-4-4- ایجاد ساختار اولیه. 14
2-4-5- تولید ساختارهای جدید. 14
2-4-6- روش های انتخاب.. 15
2-4-6-1- انتخاب چرخ گردان 15
2-4-6-2- انتخاب مقایسه ای. 15
2-4-6-3- انتخاب رتبه ای. 16
2-4-7- تقاطع. 16
2-4-7-1- تقاطع تک نقطه ای. 16
2-4-7-2- انتخاب چند نقطه ای. 16
2-4-8- جهش. 16
2-4-8-1- جهش تک نقطه ای. 16
2-4-8-2- جهش چند نقطه ای. 17
2-4-9- پردازش و برازش. 17
2-4-10- جایگزینی. 17
2-5- معرفی دو تابع کاربردی sparse وgraphtraverse. 18
2-5-1- ماتریس sparse. 18
2-5-2- تابع sparse 18
2-5-3- تابع graphtraverse. 19
فصل‌سوم.
فصل3- مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع در حضور منابع پراکنده. 21
3-1- مقدمه 21
3-2- درخت پوشای کمینه 22
3-2-1- الگوریتم پریم. 22
3-2-2- ورودی الگوریتم پریم. 23
3-2-3- خروجی الگوریتم پریم. 23
3-2-4- شاخص الگوریتم پریم. 24
3-3- الگوریتم ژنتیک… 29
3-3-1- ایجاد ساختارهای اولیه…. 30
3-3-2- ایجاد ساختارهای جدید…. 30
3-3-2-1- تابع انتخاب…. 30
3-3-2-2- تابع تقاطع…. 30
3-3-2-3- تابع جهش…. 31
3-4- تابع هدف…. 31
3-5- ماتریس های مورد بهره گیری در این پژوهش 31
3-5-1-  ماتریس اطلاعات شبکه 23
3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR. 32
3-5-3- ماتریس مشخصات کابل ها. 23
3-5- زیربرنامه تعیین سطح مقطع هادی ها 33
3-6- زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه. 33
3-7- پخش بار 35
3-7-1- مفهوم پخش بار 35
3-7-2- پخش بار به روش پیشرو – پسرو 36
3-8- مطالعه تعدادی از سناریوهای مسیریابی فیدرها 37
3-8-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG.. 38
3-8-2- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG.. 40
3-8-2-1- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG.. 40
3-8-2-2- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG.. 42
فصل‌ چهارم.
فصل 4- مطالعات عددی.. 45
4-1- شبکه‌ های نمونه. 45
4-1-1- شبکه‌ نمونه 24 باسه]13[ 45
4-1-2- شبکه‌ نمونه 33 باسهIEEE. 47
4-2- مطالعات عددی مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های 24 باسه]13[ و33 باسهIEEE. 49
4-2-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 24 باسه]13[. 49
4-2-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه 24 باسه]13[ 49
4-2-1-2- مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ در روشهای مختلف   51
4-3-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 33 باسهIEEE. 59
4-3-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه33 باسهIEEE. 60
4-3-1-2- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE. 61
4-3-1-3- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE  62
4-3-1-4- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG با ظرفیت های مختلف در چند باس شبکه نمونه 33 باسهIEEE  63
4-4- پارامترهای الگوریتم ژنتیک… 66
4-5- جمع بندی: 66
فصل‌ پنجم.
فصل 5- نتیجه گیری.. 68
مراجع: 69
 
فهرست جدول‌ها
  عنوان                                                                                                                                                             صفحه
جدول 4- 1 طول شاخه سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[ 46
جدول 4- 2 اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE. 47
جدول 4- 3 هزینه ها و اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[. 46
جدول 4- 4 مصرف در نقاط بار شبکه 24 باسه]13[ 46
جدول 4- 2 اطلاعات سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE. 48
جدول 4- 6 نتایج مسیریابی بهینه فیدرهای در شبکه 24 باسه]13[ 49
جدول 4- 7 مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ در روشهای مختلف   51
جدول 4- 8 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه تصحیح یافته]13[ 52
جدول 4- 9 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده تصحیح یافته]13[ 53
جدول 4- 10 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات تصحیح یافته]13[ 54
جدول 4- 11 جزئیات نتایج پخش بار تصحیح یافته]13[ 55
جدول 4- 12 جزئیات هزینه تلفات انرژی تصحیح یافته]13[ 55
جدول 4- 13 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه در روش پیشنهادی.. 56
جدول 4- 14 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده در روش پیشنهادی.. 57
جدول 4- 15 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات در روش پیشنهادی.. 58
جدول 4- 16 جزئیات نتایج پخش بار در روش پیشنهادی.. 58
جدول 4- 17 جزئیات هزینه تلفات انرژی در روش پیشنهادی.. 59
جدول 4- 18 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه33 باسهIEEE. 60
جدول 4- 19 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG(ها ) در شبکه33 باسهIEEE. 61
جدول 4- 20 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساسیت با توان DG در شبکه 33 باسهIEEE  62
جدول 4- 21 ظرفیت DG(ها ) و محل نصب آنها در شبکه 33 باسهIEEE. 63
جدول 4- 22 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و با وجود DG ها در باس های3و6 و24و29 درشبکه33 باسهIEEE  63
 
فهرست شکل‌ها
  عنوان                                                                                                                                                            صفحه
شکل 3- 1 فلوچارت الگوریتم پریم. 25
شکل 3- 2 نمونه یک گراف ساده با 8 راس و 14 یال.. 25
شکل 3- 3 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 26
شکل 3- 4 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 26
شکل 3- 5 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 27
شکل 3- 6 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 27
شکل 3- 7 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 28
شکل 3- 8  شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 28
شکل 3- 9 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 29
شکل 3- 10 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 29
شکل 3- 11 فلوچارت زیربرنامه تست شعاعی بودن شبکه. 34
شکل 3- 12 شبکه توزیع نمونه. 36
شکل 3- 13 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG.. 39
شکل 3- 14 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG.. 41
شکل 3- 15 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساست شبکه با توان DG.. 43
شکل 4- 1  شبکه نمونه 24 باسه. 45
شکل 4- 2 شبکه نمونه33 باسه IEEE. 47
شکل 4- 3 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه]13[ 50
شکل 4- 4 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه ترسیم شده با WORD 50
شکل 4- 5 مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه 33 باسهIEEE 60
شکل 4- 6 مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG در شبکه 33 باسهIEEE 61
شکل 4- 7 مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG از ظرفیت KW 0 تا  KW 1250… 63
شکل 4- 8  مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG به ظرفیت KW150. 64
شکل 4- 9 مسیریابی بهینه فیدرها با حضورDG(ها ) در باس های 3 و6 و24 و 29 در شبکه 33 باسهIEEE. 65
شکل 4- 10 خروجی الگوریتم ژنتیک مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه. 65
 
فهرست نمودار‌ها
  عنوان                                                                                                                               صفحه
نمودار4-1 حساسیت شبکه با توان DG در مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه. 64
 
فصل اول
مقدمه
 
فصل1- مقدمه
1- 1- مقدمه
طراحی شبکه های توزیع به علت کثرت متغیرهای آن و لزوم مطالعه آیتم های زیادی، از مسائل پیچیده و تا حد زیاد مشکل به شمار می رود. طراحی بهینه شبکه های توزیع اساسا به صورت یک مسئله بهینه سازی چند منظوره اظهار می گردد که در آن تابع هدف که شامل هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری می باشد می بایستی نسبت به محدودیت های الکتریکی و جغرافیائی حداقل گردد. از این رو طراحی شبکه های با حداقل هزینه های نصب و بهره برداری و کاهش تلفات یک سناریوی پیچیده می باشد.
به دلیل گزینه های فنی بسیار زیاد قابل انتخاب، روش های بهینه سازی توانمندی مورد نیاز می باشد که نتایج آن منجر به صرفه جوئی قابل ملاحظه در هزینه های شرکتهای برق، سرمایه گذاران این بخش و مصرف کنندگان گردد. بدلیل پیچیدگی و گستردگی مسئله، معمولا طراحی شبکه های توزیع، به قسمت های زیر تقسیم می گردد.

  • پیش بینی بلند مدت بار
  • جایابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های توزیع
  • تعیین مسیر فیدرهای فشار متوسط و جایابی پست های فوق توزیع
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی

1-2- اظهار موضوع و اهداف پژوهش
بطورکلی برای حل مسائل بهینه سازی دو روش سنتی و هوشمند هست، با در نظر داشتن ماهیت مسائل توزیع و وجود توابع هدف و بعضا محدودیت های غیرخطی، حل مسائل  بهینه سازی با بهره گیری از روش های سنتی از قبیل روش لاگرانژ[1]و روش برنامه ریزی خطی سیمپلکس[2] و … خیلی مشکل و عملا نا ممکن می گردد. از این رو، بهره گیری از روش های هوشمند از قبیل الگوریتم ژنتیک، روش جستجوی غذای باکتری[3]، روش شبیه سازی حرارتی[4]، روش جستجوی مورچگان[5]، روش فازی سازی، روش هجوم ذرات[6] و … در حل مسائل بهینه سازی سیستم های توزیع مرسوم می باشد. در بسیاری از موردها از روش های تلفیقی و ارتقاء یافته  موردها فوق بهره گیری می گردد. روش های هوشمند مذکور با در نظر داشتن نوع مسئله و چگونگی بکارگیری آنها، دارای مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر می باشند.
1-3- چارچوب پایان‌نامه
بطور کلی چارچوب این پژوهش بصورت زیر می باشد:
1-3-1- پیش فرض‌ها
در این پژوهش مطالعات با درنظرگرفتن فرضیات ذیل انجام می شود:

  • محل پست فوق توزیع معلوم می باشد.
  • محل مولدهای پراکنده معلوم می باشد.
  • بار پست های توزیع ثابت فرض می گردد.
  • محل و بار پست های توزیع معلوم می باشد.
  • در پخش بار شبکه، مولدهای پراکنده بعنوان یک بار ثابت منفی اکتیو و راکتیو فرض می گردد.

[1]Lagrange Method
[2]Simplex Linear Programming Method         
[3]Bacterial Foragine Technique
[4]Simulated Annealing
[5]Ant Colony Search
[6]Particle Swarm Optimization
تعداد صفحه :84
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: مهندسی برق