دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

بر طبق شواهد ارائه شده در مقاله، هر دو منطقه A وB شبکه های توزیع برای تامین بار مصرفی در حالت پیک طراحی شده می باشد که می‌تواند توان مورد نیاز خودروها را بدون نیاز به تقویت شبکه تامین کند. پس ایده جابجایی دوره شارژ از زمان پیک به غیر پیک قابل طرح می باشد.

برای کاهش هزینه سرمایه گذاری با انتقال شارژ خودروها از ساعات پیک به ساعات غیر پیک، هزینه سرمایه‌گذاری در ساعات پیک کاهش پیدا می کند. البته بدیهی می باشد در صورت انتقال شارژ همه خودروها به ساعات غیر پیک امکان بروز اضافه بار در تجهیزات سیستم توزیع و نیاز به تقویت ساختار هست.

سرمایه گذاری اولیه بمنظور تامین برق خودروهای الکتریکی برای هر دو ناحیه بر اساس درصد سرمایه گذاری حالت مبنا و بدون در نظر گرفتن انتقال دوره شارژ محاسبه شده می باشد. با انتقال دوره شارژ از ساعات پیک به غیر پیک، هزینه سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و تفاضل آنها بعنوان صرفه جویی سرمایه گذاری بصورت درصدی از سرمایه گذاری افزایشی اولیه محاسبه و در مرجع ]3 [نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد