عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

 یافته‌های  پژوهش مربوط به سوال سوم  پژوهش

سوال سوم  پژوهش : آیا اشتغال و بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به 5 سوال فرعی ( گویه های 5 الی 9 پرسشنامه  ) در زمینه‌های تأثیر اشتغال، بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده می باشد. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره 4-9 الی 4-13 تجمع  فراوانی‌ها را در سطح زیاد و خیلی زیاد نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از گویه های 8، 7، 6،5 و 9 پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر معتادین مورد پژوهش از نظر شغلی بیکار یا در حد شغل کارگری بوده‌اند و 75  درصد ابراز داشتند که هنگام ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر بیکار بوده‌اند. و از طرفی 90  درصد از معتادین مورد پژوهش در آمد ماهیانه‌ای در حد3 میلیون ریال داشته‌اند. 70  درصد آن‌ها با انگیزه مالی دست به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر زده‌اند و به طور میانگین 60  درصد از نمونه آماری مورد پژوهش وضعیت بد معیشتی خانواده را بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر موثر دانسته‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته مانند  تحقیقات انجام شده توسط مسعود بابایی بنایی تحت عنوان « آسیب شناسی حمل و استعمال مواد مخدر و عوامل موثر بر آن در شهر تهران »، و  پژوهش سعید معدنی (1373) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد. مضاعف بر این  تحقیقات انجام شده در ایران در بین سال‌های 1375 الی 1381 نشان می‌دهد 80  درصد از معتادان بیکاری بوده‌اند و از درآمد کافی و وافی برخوردار نبوده اند.

5-1-4 یافته‌های  پژوهش مربوط به سوال چهارم  پژوهش

سوال چهارم  پژوهش : آیا زمینه‌های فرهنگی مربوط به جامعه و محیط رشد فرد ( اعم از خانواده، مدرسه و محل زندگی و دوستان ) در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

نتایج حاصله از داده‌های توصیفی مربوط به سوال چهارم پژوهش که در جداول شماره 4-10 الی 4-15 ارائه شده می باشد نشان می‌دهد. بیشترین  فراوانی مربوط گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد می باشد.

نتایج حاصله از گویه های 10، 11، 12، 13، 14 و 15 پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر سواد تحصیلی پدران و مادران معتادین به ترتیب 90 و 95  دیپلم  به پایین بوده می باشد. و مابقی مؤلفه ها سطح فرهنگ و محیط رشد افراد میانگین 52 را به خود اختصاص داده می باشد به عبارتی معتادین و محکومین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر معتقد بودند خانواده، دوستان، محل زندگی و جامعه مردم پیرامونی تأثیر گذار بوده‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر زمینه‌های تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته مانند تحقیقات انجام شده توسط محمد حسن موسوی (1377) تحت عنوان « علل موثر بر ارتکاب حمل و استعمال مواد مخدر و تکرار آن در استان مرکزی » و  پژوهش مراد عبداللهیان (1377) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

 5-1-5 یافته‌های  پژوهش مربوط به سوال پنجم  پژوهش

سوال پنجم  پژوهش : آیا اعتیاد به مواد مخدر در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به 4 سوال فرعی ( گویه های 16 الی 19 پرسشنامه ) در زمینه‌های تأثیر اعتیاد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده می باشد. داده‌های توصیفی ارائه شده در جداول توصیفی داده شماره 4-19 الی 4-21 تجمع  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج  پژوهش حاضر در زمینه تأثیر اعتیاد به مواد مخدر بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج  تحقیقات انجام شده در گذشته مانند  تحقیقات انجام شده توسط دفتر خدمات ماشینی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، 1380 نشان داده که « حمل و استعمال مواد مخدر نخستین جرم معتادان می باشد. به طوری که 81  درصد جرائم معتادان را تشکیل می‌دهد و 60  درصد سارقان معتاد هستند.»[1] همچنین « گزارش گروه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا در سال 1971 نشان داد که از 12 هزار معتاد شهر بالتیمور سالانه چندین میلیون دلار اجناس مختلف را از مغازه دزدیده‌اند و پس از فروش آن‌ها به ثلث قیمت صرف استعمال مواد مخدر کرده‌اند هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

5-2 بحث و نتیجه گیری

نتایج این  پژوهش در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن می باشد عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  پژوهش شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

[1] – دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، 1380

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد