در این الگو تن های آموزشی به صورت متناوب در تعدادی از زیر حامل های تمامی سمبل های ارسالی OFDM با فواصل یکنواخت در حوزه ی فرکانس قرار داده می گردد. در واقع سمبل های آموزشی در این نوع هم شامل تن های آموزشی هستند و هم شامل داده های ارسالی که تخمین کانال در زیرحامل های شامل تن های آموزشی انجام شده و برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی کانال در مابقی زیرحامل ها از روش های مختلف درون یابی[1] بهره گیری می گردد. با در نظر داشتن تابع خودهمبستگی پاسخ فرکانسی کانال که تبدیل فوریه پروفایل تاخیر توان کانال می باشد و همچنین نظر به تئوری نمونه برداری، جهت تخمین کانال در زیر حامل های شامل داده ی ارسالی بایستی فرکانس قرار دادن تن های آموزشی در بین داده های ارسالی در زیر حامل های یک سمبل OFDM حداقل برابر پخش تاخیر کانال باشد. با در نظر گرفتن ارتباط ی عکس پخش تاخیر و پهنای باند همدوسی می توان گفت که دوره ی تناوب قرار دادن تن های آموزشی در بین داده های ارسالی در زیر حامل های یک سمبل OFDM، ، حداکثر برابر پهنای باند همدوسی کانال (معکوس پخش تاخیر کانال) می باشد [12]:

 

این الگو هم برای کانال های با محوشدگی آهسته و هم به ویژه برای کانال های با محوشدگی سریع مناسب می باشد [17]. ساختار الگوی شانه در شکل (4-2) نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت