پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد که مشتری متعهد می باشد در قبال دریافت مبیع، ثمن را بپردازد و بایع نیز متعهد شده می باشد در برابر دریافت ثمن، مبیع را بپردازد؛ یعنی هر دو ضامن پرداخت چیزی شده اند.

  1. ضمان واقعی

ضمان واقعی نیز دو گونه می باشد:

نخست آن که شخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در برابر تصرف مال دیگری، پرداخت وجه معینی را تعهد نکرده می باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون می باشد. این ضمان را ضمان قهری نیز می گویند. به در این نوع از ضمان، که ضمان انشایی به معنای اخص می باشد، ذمه ضامن به مبلغ تضمین شده مشغول می شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بریء و به ذمه ضامن منتقل می شود.

صحت عقد ضمان در مورد دین و این که اثر عقد ضمان دین ، انتقال ذمه می باشد ، مورد اتفاق فقیهان شیعه بوده و هیچ اختلافی در آن واقع نشده می باشد.[1]

ضمان انشایی یا عقد ضمان به معنای خاص ( ضمان مالی ) از لحاظ نوع متعلق آن یعنی مضمون به، بر دو قسم می باشد:

الف- ضمان آن چه در ذمه مدیون ثبات و استقرار یافته می باشد که ضمان دیون نیز نامیده می شود. این نوع چندان به بحث بیمه و ضمان مربوط نیست و از لحاظ حکم شرعی، صحت آن مورد اجماع فقیهان و دانشمندان اسلامی از شیعه و اهل سنت می باشد[2]

ب- ضمان اعیان خارجی، که ضمان اعیان شخصیه نیز نامیده می شود. مضمون به در این نوع ضمان، دین نیست بلکه عین خارجی می باشد. عین مورد عقد ضمان، نیز دو گونه می باشد: یا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون می باشد یا مضمون نیست.

اعیان مضمونه : مقصود اموالی می باشد که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش می باشد؛ مانند مال مغصوب، مبیع مأخوذ به عقد فاسد و…

اعیان غیر مضمونه: مانند امانات از قبیل ودیعه و عین مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، این اعیان مضمونه نیستند و مانند عاریه غیر مضمونه؛ زیرا متصرف در این قبیل اموال و اعیان، امین می باشد و امین در غیر حالت تعدی و تفریط، ضامن نیست.

برخلاف ضمان دیون که صحت آن مورد شک و خلاف نیست، در ضمان اعیان، نظر فقیهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف می باشد و در حکم ضمان اعیان مضمونه و غیر مضمونه قائل به تفصیل هستند. فخر المحققین[3]، شهید ثانی[4]، و محقق ثانی[5] در[1]. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 422

[2]. حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی توضیح المختصر النافع، ج 2، ( قم: ‏دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )، ص 522

[3]. حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی، پیشین، ج 2، ص 85

[4]. ‏شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، حاشیه شرائع الإسلام، ( قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، بی تا )، ص 419 و 420. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج4، ص 182

[5]. محقق ثانی، علی بن حسین عاملی، جامع المقاصد فی توضیح القواعد، ج 5، ( قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم 1414 ه ق )، ص 321


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه