پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

بر حسب داده­های موردی می­نامد. بدین معنا که اطلاعاتی درمورد متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست کم دو مورد (و معمولا خیلی بیش از این) جمع‌آوری شده و به صورت ماتریس داده­ها نمایش داده می­شود (دواس، 14:1381).

 

 

4- 4- جامعه آماری

 

جامعه عبارت می باشد هر مجموعه معینی از افراد یا چیزهایی که دست کم دارای یک صفت مشترک باشند، جامعه گفته می­شود (هومن، 10:1385). جامعه‌ آماری پژوهش حاضر زوجین شهرستان آران و بیدگل را تشکیل می‌دهند که در مجموع 81459 نفر می‌باشند (مرکز آمار ایران، 1392).

 

 

4- 5- حجم نمونه و روش نمونه­گیری

 

در پیمایش جمعیت جامعه را مد نظر قرار داده و سپس درصدی از آن را به عنوان نمونه انتخاب می‌کنیم. جمعیت نمونه بایستی معرف جامعه مورد نظر باشد (لهسایی زاده، 46:1385). نمونه بایستی معرف جامعه آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه­ای برآورد کرد (ساعی، 27:1386).

تعداد افراد مورد نظر در این پژوهش، بر اساس فرمول کوکران (رفیع پور، 383:1383)، برابر با 382 نفر شده می باشد.

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده