پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در بعضی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی می باشد، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری می باشد؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار می باشد، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ زیرا بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض می باشد، فوت کرده می باشد. پس بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.

گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی می باشد، اما بیمه شده، فرد دیگری می باشد؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.

تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه یکی از جنبه های مهم بیمه عمر می باشد. با انعقاد قرارداد، بیمه گذار بر حسب مورد، یا مزیتی را به شخص یا اشخاصی که برای او عزیز هستند عرضه می دارد که خود نوعی بخشش غیر مستقیم می باشد، و یا بدهکاری خود را به شخص ثالثی مورد تضمین قرار می دهد.

در حالت نخست، اختصاص مزایای بیمه به اشخاص ثالث به طور مجانی و رایگان صورت می گیرد و در حالت دوم اختصاص مزایا جنبه معوض به خود می گیرد. در هر صورت منطق امور، بیمه گذار را وادار به تعیین استفاده کننده می نماید اما بایستی دانست که تعیین استفاده کننده به هیچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بیمه نیست.[1]

1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر

بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهمترین و متداولترین آن ها عبارت اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط.[2]

در مقابل این تعهد، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در جریان اعتبار بیمه نامه می باشد.

اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی می باشد که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند.

[1]. همان، ص 59

[2]. محمد آل شیخ، « ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی »، نشریه صنعت بیمه، شماره 66، سال هفدهم، ص 108؛ مسعود زنگنه، پیشین، ص 87


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه