پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

نام این کتاب در منابع به صورت­های گوناگونی آمده که شاید بهترین توضیح برای آن، سخن نویسنده­ی روضات الجنات باشد: کاشفی کتابی در توضیح مثنوی مولوی دارد و نیز کتابی دیگر در گزیده و انتخاب آن دارد « لب» و کتابی هم به نام لب لباب یعنی منتخب گزیده آن توضیح نوشته می باشد(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3 ، ص 220).

البته مدرس تبریزی «اللباب المعنوی» را همان «جواهر الاسرار» معرفی می­کند  و توضیح مثنوی را به صورت عنوانی مستقل ذکر می­کند(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31) اما در هدیه العارفین نام آن را چنین آورده می باشد: «جواهر الاسرار و زواهرالانوار فی توضیح المثنوی»(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 31).

2-1-4-9- انوار سهیلی: اختصار و توضیحی از کتاب کلیله و دمنه­ی ابوالمعالی نصرالله بن محمد می باشد که کاشفی آن را به فرمان امیر احمد مشهور به سهیلی از امیران سلطان حسین بایقرا نوشته می باشد(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ بهار، 1380ه.ش، ص 384؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).

2-1-4-10- بدایع الافکار فی صناعه الاشعار: چنان­که از نام کتاب برداشت می­شود در زمینه­ی شعر می باشد(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).

2-1-4-11- تحفه الصلوات: شامل یک مقدمه، هشت فصل و یک خاتمه می باشد که در ماه رمضان سال 899 ه. ق. به پایان رسیده می باشد(امین، 1406ه.ق، ج6، ص122؛ آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، بی تا، ص 70؛ مدرس تبریزی، ریحانهالادب، ج 5، ص 31). در هدیهالعارفین با عنوان «تحفه الصلاه» ذکر شده می باشد(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316).


تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر