پایان‏ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

متن کامل :

نتایج تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی پسران مشخص کرد که بین این دو متغیر ارتباط مثبت معنی داری هست.

جهت تبیین این یافته می توان اظهار کرد که والدینی که به امور تحصیلی پسرانشان اهمیت می دادند و کوشش می کردند با مدرسه در تعامل باشند و تجارب و تذکرات معلمان را در عملکرد فرزندشان در مدرسه مد نظر قرار دهند باعث شده که این فعالیت و تکاپوی والدین در پیشرفت و عملکرد پسرشان موثر باشد و باعث افزایش عملکرد مثبت آن ها در مدرسه شود.

شیوه های فرزندپروری

پایان نامه:ارتباط بین و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس