دینامیک موتور احتراقی براساس فرضهای شبه استاتیکی حذف می شوند. مصرف سوخت و آلودگی تولید شده از موتور احتراقی توابع استاتیکی از دو متغیر مستقل ، سرعت و گشتاور موتور احتراقی می باشند. در این مرجع نقشه های آلودگی مربوط به NOx و PM براساس نرم افزار ADVISOR بهره گیری شده می باشد و فرض شده می باشد که موتور احتراقی کاملا گرم می باشد، از این رو تاثیر دمای موتور احتراقی در نظر گرفته نشده می باشد.

2-1-3-1) سیستم انتقال[13] 

ترتیب جابجایی دنده در سیستم انتقال بصورت یک مدل دینامیکی زمان گسسته با زمان نمونه برداری 1sec در نظر گرفته می گردد(ارتباط(35-1)):

(35-1)

در معادله فوق gx تعداد دنده بوده و تابع shift(k) برای سیستم انتقال محدود به مقادیر -1,0,1 می گردد که نمایانگر جابجایی بالا ، ثابت بودن، جابجایی پایین می باشد.

مدلسازی مربوط به خط رانشی[1] بصورت مدل استاتیکی در نظر گرفته می گردد[13].

[1] Driveline

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد در مورد آنتن میکرواستریپ