الف – سایکومتری : فن ویا روش اندازه گیری رطوبت موجود در هوا را سایکومتری می نامند. علمی که خواص حرارتی هوای مرطوب را مطالعه می کند واندازه گیری وکنترل هوای مرطوبب را مورد توجه قرار می دهد واثر رطوبت هوای محیط را بر مواد وآسایش بشر ویا تجهیزاتی مانند نیروگاهها مطالعه می کند ، علم سایکومتریک نامیده می گردد .

ب – دمای خشک : دمایی که با یک دماسنج معمولی اندازه گیری گردد .

Dry Bulb Temp.             DBT      or     Tdb

 

ج – دمای مرطوب یا دمای اشباع آدیابا تیک : دمایی که در آن دما آب یا یخ بتواند یا تبخیر بی دررو به داخل هوا ، آن را به حد اشباع برساند .

Wet bulb Temp .              DPT    or        Twb                               

 

د – دمای نقطه شبنم : دمایی می باشد که اگر هوا را تا آن دما بدون اسپری آب سرد کنیم ، بخار موجود در هوا بصورت قطرات آب ظاهر گردد .

Dew Point Temp.            DPT         or     Tdp                                         

 

ﻫ –  رطوبت مخصوص : نسبت وزن بخار آب موجود در هوا به وزن هوای خشک را رطوبت مخصوص یا نسبت رطوبت ویا رطوبت مطلق می نامند وبا ω نمایش می دهند .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق درباره اثر عیوب بر نحوه تغییر پاسخ فرکانسی