در محیط­هایی که شامل پراکنده کننده­های مجزا هستند، انتشار دوباره­ی میدان­های پراکنده شده معکوس زمانی بر روی تمامی پراکنده کننده ها به گونه همزامان تمرکز خواهند نمود و بیشترین تمرکز بر روی پراکنده کننده­ای با قدرت پراکندگی بالا خواهد بود. با انجام متعدد اقدام معکوس زمانی، جبهه­های موج بیشتری بر روی پراکنده کننده قوی­تر تمرکز خواهد نمود ]38[. پس، تکرار اقدام معکوس زمانی معمولی، امکان تمرکز بر روی دیگر پراکنده کننده­ها (پراکنده کننده­ی ضعیف­تر) را نخواهد داشت. روش تجزیه­ی وارون زمانی DORT این مشکل را با بهره گیری از طبقه­بندی پراکنده کننده­ها بدون نیاز به دروازه­ی زمانی[1] یا اقدام تکرار برطرف کرده می باشد ]13[ (شکل3-1). به همین دلیل اقدام DORT از عملگر وارون زمانی TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) که با بهره گیری از ماتریس MDM[2] بدست می­آید، بهره می­گیرد. در اکثر کاربردهای مبتنی بر TR، تجزیه و تحلیل TRO اساسی می باشد. به ویژه تجزیه­ی مقادیر ویژه (EVD)[3] اساس تصویربرداری با بهره گیری از متودهای DORT و TR-MUSIC می­باشد. در روش DORT از زیر فضای سیگنال TRO بهره گیری می­گردد، در حالی که TR-MUSIC زیر فضای نویز را به کار می­برد.

ساختار فضای ویژه TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد پراکنده کننده­ها در محیط می­باشد. در ]13[ نشان داده شده می باشد که هر مقدار ویژه و بردار ویژه متناظر آن مربوط به یک پراکنده کننده­ی مستقل در محیط می­باشد. پس، با انجام تجزیه­ی مقادیر ویژه بر روی TRO و بهره گیری از آرایه­ آنتن­های وارون زمانی برای فرستادن سیگنال­هایی که از بردارهای ویژه ایجاد شده­اند، انتخاب تمرکز بر روی پراکنده کننده­های مورد نظر مقدور می­باشد. DORT برای اولین بار در ]29[ برای موج­های الکترومغناطیسی که از موج­های هارمونیکی بهره گیری می­نمود بکار گرفته گردید، که در آنجا آرایه آنتن وارون زمانی کاملاً محیط و پراکنده کننده­ها را احاطه کرده بودند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر-پایان نامه

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: