پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود » . قانون مدنی در ادامه این ماده و در ذیل ماده 769 تصریح دارد که : « در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن می باشد شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود » .

پس با در نظر داشتن این که موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم می باشد و مفهوم گسترده ای که عقد صلح نزد فقیهان امامیه دارد ، ظرفیت ادراج عقود نامعین و مستحدث در عقد صلح هست و لذا عقد بیمه عمر را نیز در صورتی که مانعی از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ،  می توان تحت عنوان عقد صلح صحیح دانست .

2-1-1-3- بیمه عمر و هبه

یکی دیگراز عقودی که عقد بیمه با آن مقایسه شده و از راه تطبیق بیمه با آن، بعضی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی به مشروعیت بیمه، نظر داده اند، عقد هبه می باشد. فقیهانی که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحیح عقد بیمه پرداخته اند، یا ادله صحت عقود را شامل عقد بیمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهی حمل کرده اند، یا آن که عقد بیمه را واجد شروط صحت عقد ندیده اند، یا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعلیق، در عقد بیمه یافته اند و یا چنین فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دلیلی بر عقد بیمه منطبق نباشند، راهی را برای تصحیح عقد بیمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زیرا در مورد اعتبار شروط و رعایت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گیری نشده می باشد تا راه برای حاکمیت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.[1]

از سوی دیگر زیرا این شرط، تأثیر عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعویض شرط نیست، اما اگر شرط یا عوضی در آن قرار گیرد، عقد هبه لازم می شود و دیگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. پس شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بیمه عمر می باشد، از شروطی نیست که باطل باشد و موجب بطلان عقد شود. هبه مشروطه شامل همه ارکان بیمه عمر ( ایجاب و قبول، عین بیمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بیمه می باشد ) می باشد. مطابق این نظر، بیمه عمر یکی از مصادیق هبه مشروط می باشد و احکام هبه در مورد آن جاری می باشد.

بر این مبنا همه اقسام بیمه قابل تطبیق بر هبه مشروط هستند. بیمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معینی را به بیمه گر می دهد و در ضمن عقد هبه شرط می کند که در صورت وقوع حادثه معینی، که بر آن توافق کرده اند، بیمه گر[1]. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 461 و 462


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه