دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • بدیهی می باشد در این ارتباط شناخت شاگرد و استعدادهای او در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. تئوریهای رشد به خصوص نظریات پیاژه در این باره به ما کمک می کند. یادگیری و جریان آن یکی از ارکان عمده آموزشی می باشد. کسانی که در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی دخالت دارند بایستی از کیفیت یادگیری و اصول و عوامل مؤثر در آن به خوبی آگاه باشند. تنظیم برنامه اختصاص دادن ساعت های معین به تدریس مصنوعی خاص و انتخاب سازمان دادن مطالب درسی بایستی منطبق بر اصول یادگیری باشد. یادگیری به معنی تغییر در رفتار آدمی می باشد. روان شناسان جدید، رفتار را به معنی آن چیز که از موجود زنده شر می زند تعریف کرده اند و آن را محدود به اعمال قابل مشاهده نمی دانند. پس تعریف عادات، تمایلات و طرز برخورد افراد با دیگران نیز نوعی رفتار مقصود می شود. با در نظر داشتن مفهوم رفتار، روان شناسی یادگیری را، رفتار از راه تجربه تعریف کرده اند. تجربه یعنی تأثیر متقابل فرد درمحیط، این تأثیر متقابل امری می باشد مستمر یعنی؛ فرد پیوسته در حال تجربه می باشد (صمیمی، 1385). جان دیویی مفهوم تعلیم و تربیت را همان رشد می داند و حتی از نظر تاریخی دارد که وضع فعلی بشر مربوط به گذشته اوست، یعنی؛ در وجود او پیوند دارد. دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات، یعنی؛ عادات، ممکن می باشد مدعی شوند که توضیحات دیگری نیز برای توضیح موفقیت و شکست هست (مثلاً “راهنمایی ها روشن نبود” یا “اتاق بسیار گرم بود، اما نظریه پردازان اسنادی به طور کلی هر توضیح دیگری غیر از هفت توصیح فوق دارد در طبقه بندی بخت بد قرار می دهند. توضیحات دانشجویان درمورد موفقیت و یا شکست خود اطلاعاتی را درمورد مورد نظارت ایشان در اختیار می گذارد. محور نظارت اشاره به چیزی دارد که فرد نظارت بر موفقیت و یا شکست خود را در آن می بیند و ممکن می باشد در درون او یا برون از او قرار داشته باشد.

مهارت های مدیریت زمان یکی از معیارهایی می باشد که دانشجویان با در نظر داشتن آن برای موفقیت در عملکرد خود کوشش می کنند و این کوشش برای موفقیت همان انگیزش برای پیشرفت می باشد . پژوهش ها نشان داده که انگیزش دانشجویان در یادگیری  اهمیت مطلوب تری در مقایسه با هوش دارد و افراد با انگیزش بالا بهترین برنامه ریزی ها را در جهت استفاده از زمان انجام میدهند (ایوانس ،2006 به نقل از آل یاسین 1388)

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه