برای توصیف خواص الگوی تشعشعی آنتن پارامتر D به کار می رود. این پارامتر بصورت نسبت بین شدت تشعشع U در یک جهت مشخص به یک منبع ایزوتروپیک تعریف می گردد. برای یک منبع ایزوتروپیک شدت منبع Uبرابر می باشد با نسبت توان تشعشعی کل Prad به π4 . بنابر این جهت دهندگی بصورت زیر محاسبه می گردد.

(4.2)

که در آن U شدت تشعشع در یک جهت مشخص می باشد. در صورتی که U حد اکثر مقدار خود را داشته باشد اندازه جهت دهندگی بیشینه می گردد. بهره آنتنG با جهت دهندگی ارتباط تنگاتنگ دارد. با در نظر گرفتن بازده تشعشعی erad ارتباط بین بهره و جهت دهندگی آنتن بصورت زیر در می آید:

(5.2)G = erad D

 

شکل ‏2‑2: مدار معادل آنتن

شکل2-2مدار معادل یک آنتن را تصویر می کند که در آن Rr، RL،L و Cبه ترتیب مقاومتتشعشی ، مقاومت تلفی ، مقدار اندوکتانس و ظرفیت خازنی می باشد. بازده تشعشعی eradبه صورت نسبت توان رسیده به مقاومت تشعشعی به مجموع توان رسیده بهRL و Rrمی باشد و به صورت زیر تعریف می گردد.

(6.2)

 

بعنوان نمونه از یک آنتن ، دو قطبی کوچک ( دو قطبی هرتز ) معرفی میگردد. دو قطبی هرتز دو قطبی می باشد که طول dl بسیار کمتر از طول موج تحریک شده باشد.  (dl << λ ) یا ( dl < λ/50  ) . به علاوه می بایستی شعاع سیمa بسیار کمتر از طول موج λ  باشد. همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده می باشد یک سیم کوچک خطی در مبدا مختصات در راستای z به صورت متقارن قرار داده شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته برق سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده