بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی-دانلود پایان نامه برق

لیزر CO2 نمونه‌ای از یک نوع طیفی غنی از منبع انرژی می باشد، زیرا تعداد بسیار زیادی از انتقالهای لیزری امکان پذیر می‌باشند. لیزرهای با چنین مشخصه‌ای را لیزرهای قابل تنظیم می‌گویند. لیزرهای CO2 جدید بعضا روی بیش از 85 طول موج مختلف قابل تنظیم هستند. تنظیم ممکن می باشد با شیوه خوش ساختی از طیف نگار “لیترو” که در آن از یک منشور و یا از یک توری پراش برای پراکندگی بهره گیری می گردد، انجام گیرد. در یک انتهای لیزر ، منشور تمام نقره اندودی که قابل چرخش می باشد قرار دارد و نور را طوری پراکنده (پاشنده) می کند که فقط خط طیف با محور لیزر هم خط می گردد و بالتبع تقویت می گردد و امواج ایستاده بجای می‌گذارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد