این روش براساس تجزیه ویژه ی ماتریس هم بستگی از بردار سیگنال های دریافتی اقدام می کند. ما فرض های استانداردی را می کنیم که این فرض ها منطبق بر الگوریتم MUSIC و هم چنین منطبق بر دیگر الگوریتم های جهت یابی که براساس تجزیه ویژه اقدام می کنند می باشند:

1) سیگنال ها و نویز در بازه مشاهدات فرآیندهای  ایستایی[1] می باشند.

2) ستون های ماتریس  به گونه خطی مستقل از یکدیگر می باشند.

3) سیگنال ها به گونه کامل هم بسته نمی باشند.

4) نویز از سیگنال ناهم بسته می باشد و ماتریس هم بستگی آن  از مرتبه کامل[2] می باشد و از یک مقدار ثابت  درآن می توان فاکتور گرفت.

براساس موضوعات ذکر گردیده در بخش قبل ما فرض های زیر را به فرض های فوق اضافه می کنیم به طوری که این فرض ها هیچ محدودیتی ایجاد نمی کنند.

5) شکل آرایه غیر خطی می باشد.

6) ارتباط بین تعداد منابع و تعداد المان ها به شکل زیر می باشد:

ماتریس هم بستگی نویز و سیگنال و بردار مشاهدات به شکل زیرمی باشد:

که نماد  همان نماد  ترانهاده هرمیتی [3]می  باشد. تئوری زیر پایه و اساس روش های تجزیه ویژه را تشکیل می دهد.

تئوری: اگر هاو  به ازای     به ترتیب مقادیر ویژه و بردار های ویژه از ماتریس  باشند . این بدین معنا  می باشد که جواب های معادله  می باشند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات :پایان نامه ارشد
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده