پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نام متغیر B بتا T Sig
توجه نسبت به داشتن فرزند 115/0- 106/0- 979/1- 049/0

 

ضریب B نیز بیانگر آن می باشد که به ازای هر واحد تغییر در توجه نسبت به داشتن فرزند، 115/0- واحد به تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده اضافه می­شود.

 

 

5- 27- 12- فرضیه دوازدهم: بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

جدول 5-39 نشان­دهنده نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده می­باشد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی ضعیفی (045/0) بین متغیرهای میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده هست. مقدار T برای متغیر میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین، (818/0) می­باشد و با در نظر داشتن sig به دست آمده (414/0) ارتباط معنادار نمی­باشد. به عبارت دیگر وجود ارتباط بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده رد می­شود.

 

جدول 5-39: نتایج آزمون رگرسیون ارتباط بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده

نام متغیر بتا T Sig
میزان برابری در تصمیم‌گیری 045/0 818/0 414/0
میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری 246/0 228/0 274/4 000/0

ضریب B نیز بیانگر آن می باشد که به ازای هر واحد تغییر در میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری، 246/0 واحد به تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده اضافه می­شود.

5- 28- تحلیل چند متغیره:

 

جدول شماره (5-42) با استفاده از معادله رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام، به تبیین متغیر وابسته (تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده) می­پردازد. در تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش‌بینی کننده بر اساس اهمیت آن­ها در تبیین متغیر وابسته، وارد معادله می­شوند. در رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام تا جایی متغیرها وارد معادله می­شوند که دیگر کمکی به پیش­بینی نکنند و عدم ورود به معادله به معنی معنادار نبودن ارتباط نمی­باشد. در نهایت

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده