پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

خانه­دار          کارگر

دانشجو

395/0

406/0

کارگر            دانشجو 224/0

 

 

5- 27- 8- فرضیه هشتم: بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

با در نظر داشتن این که میزان sig از 05/0 کمتر می باشد پس فرض صفر را رد می­کنیم و نتیجه می­گیریم با 99 درصد اطمینان بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

 

جدول 5-34: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

نام متغیر ضریب اسپیرمن Sig
درآمد 264/0 000/0

 

 

5- 27- 9- فرضیه نهم: بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

با در نظر داشتن اینکه میزان sig از 05/0 کمتر می باشد پس نتیجه می­گیریم ارتباط معناداری بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده هست.

جدول 5-35: نتایج آزمون تحلیل یک طرفه واریانس

 

نام متغیر F درجه آزادی Sig

 

 

5- 27- 11- فرضیه یازدهم: بین توجه نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

جدول 5-38 نشان­دهنده نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین توجه نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده می­باشد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی ضعیفی (106/0-) بین متغیرهای توجه نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده هست. مقدار T برای متغیر توجه نسبت به داشتن فرزند، (979/1-) می­باشد و sig به دست آمده (049/0) ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان می­دهد. پس ارتباط بین توجه نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده تایید می‌شود.

 

جدول 5-38: نتایج آزمون رگرسیون ارتباط بین توجه نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده