پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جدول 5-29: نتایج آزمون رگرسیون ارتباط بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آن­ها به برنامه­های تنظیم خانواده

 

نام متغیر بتا T Sig
تفاوت سنی 072/0- 33/1- 185/0

 

 

5- 27- 5-  فرضیه پنجم: بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده ارتباط هست.

جدول 5-30 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده را نشان می­دهد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی معکوس و ضعیفی (078/0-) بین متغیرهای تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده هست. مقدار T برای متغیر تعداد فرزندان، (255/1-) می­باشد و با در نظر داشتن sig به دست آمده (211/0) ارتباط معنادار نمی­باشد. پس فرضیه ارتباط بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رد می­شود.

 

جدول 5-30: نتایج آزمون رگرسیون ارتباط بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده

 

کارگری با در نظر داشتن مقدار 395/0 Sig تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز بین شغل خانه­داری و دانشجو با در نظر داشتن اینکه میزان sig از 05/0 بیشتر می باشد تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت بین شغل کارگری و دانشجو با در نظر داشتن اینکه مقدار 224/0 Sig تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

جدول 5-33: نتایج مقایسه میانگین­ها

اشتغال Sig
اداری             آزاد

خانه­دار

کارگر

دانشجو

832/0

000/0

014/0

404/0

آزاد              خانه­دار

کارگر

دانشجو

046/0

049/0

562/0

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده