پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

5دینداری بالا 293 7/76
مجموع 378 99

 

 

5- 23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توجه نسبت به داشتن فرزند

 

همانطور که مشاهده می­شود پاسخ­های پاسخگویان در مورد توجه نسبت به داشتن فرزند در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقه­بندی شدند. جدول (5-22) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب توجه نسبت به داشتن فرزند می باشد. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه­ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم­بندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه اول قرار داشت، توجه سطح پایینی نسبت به داشتن فرزند داشتند. افرادی که نمره آن­ها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و توجه متوسطی نسبت به داشتن فرزند داشتند. پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه سوم بر اساس طبقه­بندی داده­ها، قرار داشت، نیز توجه بالایی یا به عبارت دیگر توجه مثبت­تری نسبت به داده­های تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در جدول (5-24) به صورت طبقه­بندی شده، اختصار شده می باشد. این جدول نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری می­باشد. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه‌ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم­بندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه اول قرار داشت، توجه سطح پایینی نسبت به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشتند. افرادی که نمره آن­ها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و توجه متوسطی به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشتند. پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه سوم بر اساس طبقه­بندی داده­ها، قرار داشت، نیز توجه بالایی یا به عبارت دیگر توجه مثبت­تری نسبت به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشته­اند. داده­های جدول نشان می­دهد که 7/4 درصد از پاسخگویان تمایل پایینی داشته­اند؛ 2/49 درصد تمایل متوسط و 7/38 درصد تمایل بالایی در مورد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری داشته­اند.

جدول 5-24: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری

  فراوانی درصد
تمایل پایین 18 7/4
تمایل متوسط 188 2/49
تمایل بالا 148 7/38

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده