پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

– 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند

 

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند می­باشد. 7/32 درصد از پاسخگویان فرزند دختر، 2/38 درصد از پاسخگویان فرزند پسر را ترجیح می­دادند و 2/20 درصد از پاسخگویان جنسیت فرزند برایشان مهم نبوده­ می باشد.

جدول 5-18: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند

  فراوانی درصد
پایین 8 1/2
متوسط 28 3/7
بالا 325 1/85
مجموع 361 5/94

 

 

5- 22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توجه نسبت به ارزش­های دینی

 

پس از مقوله­بندی پاسخ­های پاسخگویان در مورد میزان توجه نسبت به ارزش­های دینی، داده­ها در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقه­بندی شدند. جدول (5-21) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب توجه نسبت به ارزش­های دینی می باشد. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه­ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم­بندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه اول قرار داشت، توجه سطح پایینی نسبت به ارزش­های دینی داشتند. افرادی که نمره آن­ها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و توجه متوسطی به ارزش­های دینی داشتند. پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه سوم بر اساس طبقه­بندی داده­ها، قرار داشت، نیز توجه بالایی یا به عبارت دیگر توجه مثبت­تری نسبت به ارزش­های دینی داشته­اند. داده­های جدول نشان می­دهد که 5/0 درصد از پاسخگویان نمره توجه پایینی داشته­اند؛ 5/16 درصد نمره توجه متوسط و 4/81 درصد نمره توجه بالایی در مورد ارزش­های دینی داشته­اند.

جدول 5-21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توجه نسبت به ارزش­های دینی

میزان دینداری فراوانی درصد
دینداری پایین 4 1
دینداری متوسط 81 2/21

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده